Reklamní sdělení
Měj své vlastní webové stránky!https://www.websnadno.czMít své vlastní webové stránky nebylo nikdy jednodušší. S WebSnadno je můžete mít i Vy.
Tvorba webových stránekhttps://blog.pageride.comPoznejte výhody balíčku služeb Premium! Aktivujte si jej na 30 dnů ZDARMA.
E-shop snadno & rychlehttps://www.websnadno.czSystém WebSnadno nabízí moderní e-shop s podporou on-line plateb.

Dodatek k soupisu revírů (vydaného s platností od 1.1.2017) pro rok 2019

BPVRP


DODATEK

K SOUPISU REVÍRŮ VYDANÉHO S PLATNOSTÍ OD 1.1. 2017 PRO ROK 2019

Soupis mimopstruhových revírů Výboru územního svazu ČRS pro Severní Moravu a Slezsko s bližšími podmínkami výkonu rybářského práva

Na rybářských revírech ČRS, Územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko v Ostravě, platí pro rok 2019 Rybářský řád a bližší podmínky výkonu rybářského práva vydané Republikovou radou ČRS s platností od 1. 1. 2016, Soupis revírů k územní povolence vydaný s platností od 1.1. 2017 a tento DODATEK:

BLIŽŠÍ PODMÍNKY VÝKONU RYBÁŘSKÉHO PRÁVA jako součást povolenky k lovu ryb, stanovené v souladu s § 13 odst. 9 zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství, schválené Výborem územního svazu ČRS pro Severní Moravu a Slezsko v Ostravě 19. 6. 2018.

 1. Úlovek uvedených druhů ryb (kapr, štika, candát, amur – nebo jejich kombinace) je omezen na 10 ks za kalendářní měsíc. Roční úlovek uvedených druhů ryb (kapr, štika, candát, amur – nebo jejich kombinace) je omezen na 40 ks. Uvedené limity platí na všechny revíry územního svazu ve společném hospodaření dohromady. Po vyčerpání ročního limitu lze zakoupit další povolenku. Pro krátkodobé povolenky platí následující limity úlovků uvedených druhů ryb nebo jejich kombinace: týdenní 4 ks, 14-ti denní 6 ks, měsíční 10 ks.

  2. Na MP revírech může hospodář 2× ročně 14 dnů hájit revír z hospodářských důvodů: 1× v období od 1. 1. do 30. 6 a 1× od 1. 9. do 31. 12. Toto označí na přístupových cestách tabulemi.

  3. Na revírech označených v popisu revírů jako revír s omezenou docházkou je omezen počet docházek na 2 dny týdně. Týden začíná v pondělí a končí nedělí. Nevyužité dny v jednom týdnu nemohou být přesouvány do týdnů příštích.

  Toto omezení neplatí pro členy místní organizace pověřené hospodařením ve jmenovaném revíru.

  4. Ulovením a přisvojením si 2 ks uvedených druhů ryb (kapr, štika, candát, amur, bolen a sumec) nebo jejich kombinace končí denní lov.

  5. Na některých revírech (uvedeno v popisu revíru) je stanoveno, že kapr o délce 70 cm a více se musí bez prodlení a s maximální šetrností vrátit zpět do rybářského revíru, ve kterém byl uloven.

  6. Na všech revírech platí zákaz vyvážení návnad a nástrah jakýmkoliv způsobem, není-li v popisu revíru uvedeno jinak. Pokud je na revíru vyvážení povoleno, jsou lovící povinni respektovat příslušná ustanovení v popisu uvedená.

  7. V průběhu roku může být udělena na některé revíry výjimka z denní doby lovu (lov 24 hodin). Lovící jsou povinni respektovat pokyny a nařízení uvedená na informačních tabulích a na www.rybsvaz-ms.cz.

  8. Na některých revírech platí odchylné podmínky výkonu rybářského práva – viz popis revírů a www.rybsvaz-ms.cz.

  9. Nejmenší lovná míra lína obecného je 25 cm a okouna říčního 15 cm.

 2. Lovící jsou povinni respektovat pokyny a nařízení uvedená na informačních tabulích a

na www.rybsvaz-ms.cz. (tyto údaje musí být uvedeny též na stránkách www.rybsvaz – ms.cz, kde si lze platnost vyhlášené úpravy ověřit.)
11. K osvětlení místa lovu lze použít výhradně elektrické světlo. V případě povoleného lovu od 24.00 do 4.00 hod. je osvětlení povinné.
12. Táboření, stanování a rozdělávání ohňů ve volné přírodě určuje platná legislativa.
13. Porcování ryb před odchodem od vody je zakázáno.
14. V případě přisvojení si kapra obecného musí být zapsán bezprostředně po ulovení do povolenky takto: KAPR.
15. Každá jedna přisvojená zde uvedená ryba (kapr, štika, candát, amur, pstruh obecný, pstruh duhový, lipan, siven) musí být zapsána zvlášť na jeden řádek v povolence – viz Vzor evidence docházek a úlovků
16. Osoba provádějící lov je povinna mít u sebe podběrák a dle okolností ho při vylovování ryby použít.
17. Lovící musí mít při lovu ryb u sebe platný členský průkaz s vylepenou fotografií a předloží ho společně s rybářským lístkem a povolenkou k lovu ryb kontrolním orgánům.
18. Dle výjimek udělených OOP je na revírech územního svazu povolen lov jelce jesena a mníka jednovousého. Lovící jsou povinni respektovat dobu hájení a nejmenší lovné míry dle vyhlášky k zákonu o rybářství.
19. Lovící jsou povinni veškeré vlastní odpadky, obaly od potravin, návnad a nástrah odnést od vody. 20. Úlovek lína obecného (Tinca tinca) je omezen na 4 kusy denně, ostroretky stěhovavé (Chondrostoma nasus ) na 5ks denně, 15 ks týdně. 21. Při lovu na umělou mušku a muškařením na revírech mimopstruhových v době od 1. ledna do 15. června :

 • je povoleno lovit pouze s klasickou muškařskou výbavou skládající se z muškařského prutu, muškařského navijáku, muškařské šňůry a návazce v maximální délce odpovídající dvojnásobné délce používaného prutu a s muškami o maximální velikosti 3 cm.
 • každá muška může být vybavena pouze jedním jednoháčkem.
 • je zakázáno používat jakékoliv zátěže umístěné mimo tělo mušky, stejně tak je zakázáno použití jakýchkoliv plovoucích pomůcek, jako kulového plovátka, splávku apod. Nástraha nesmí být vybavena doplňky, které svým pohybem zvyšují dráždivost ryby, např. rotující plíšek, vrtulka nebo gumička. Při lovu na „Tenkaru“ je možné použít pouze prut, návazec a mušku nebo mušky (bez použití navijáku a muškařské šňůry).

22. V r. 2019 mohou být níže uvedené revíry v rekonstrukci: 471 025 Čižina 1A , 471 124 Sedlinka 1A, 471 126 Setina 1A, 471 170 Emauzy 1A. 23. Denní doby lovu ryb v mimopstruhovém rybářském revíru jsou:

 1. v měsíci duben, květen, červen, červenec, srpen, září od 4 do 24 hodin,
 2. v měsíci říjen, listopad, prosinec, leden, únor, březen od 5 do 22 hodin.

24. Při lovu se zakazuje podsekávání ryb a používání vylovovacího háku (gafu). 25. Lovící jsou povinni vrátit do 15 dnů po skončení platnosti povolenky k lovu ryb oddíl I a II povolenky organizaci, která ji vydala s řádně vyplněným sumářem úlovků. 26. V období od 1. ledna do 15. června platí zákaz používání dvoj a trojháčků.

UPOZORNĚNÍ Správy CHKO Litovelské Pomoraví Některé revíry jsou součástí chráněných krajinných oblastí. Jedna ze základních ochranných podmínek CHKO je tato: na celém území CHKO je zakázáno tábořit a rozdělávat ohně mimo místa vyhrazená se souhlasem orgánů ochrany přírody. Též je zakázáno vjíždět a setrvávat s motorovými vozidly a obytnými přívěsy mimo silnice a místní komunikace a místa vyhrazená se souhlasem orgánů ochrany přírody (viz § 26, odst. 1, písm. b, c zákona č. 114/92 Sb., v platném znění). Lovící jsou povinni toto ustanovení respektovat.

USTANOVENÍ PRO LOV RYB V TOCÍCH, KTERÉ TVOŘÍ STÁTNÍ HRANICI Odchylně od bližších podmínek výkonu rybářského práva platí pro rybářské revíry, které po celé délce, nebo jen částí tvoří státní hranici s Polskou republikou, tato ustanovení: Nejmenší lovná míra candáta je zvýšena na 50 cm. Doba hájení parmy obecné a podoustve říční je od 1. 1. do 30. 6., sumce velkého od 1.1. do 31.5. Platí omezení úlovků ostroretky stěhovavé a podoustve říční na 5 ks, maximálně 7 kg denně dohromady, jelce tlouště 10 ks, max. 7 kg denně. Hraničními MP toky jsou: Olše 1, Olše 3, Olše 4, Petrůvka 1, Odra 1, Opava 5, Opava 6, Prudník 1. U vyjmenovaných revírů je text doplněn větou: „V celém revíru platí ustanovení pro lov ryb v hraniční vodě."

Dle § 16 Vyhlášky 197/2004 Sb. odstavce 4 v platném znění, osoba provádějící lov zapisuje přisvojené ryby nesmazatelným způsobem do povolenky k lovu, do které uvede datum, číslo revíru, druh ryby, její délku a hmotnost. Přisvojené druhy ryb uvedené v odstavcích 2 a 3 zapisuje osoba provádějící lov bezprostředně po jejich ulovení. Ostatní druhy ryb zapisuje po skončení nebo přerušení lovu před odchodem od vody.

ZMĚNY V SOUPISE REVÍRŮ PLATNÉ OD 1.1. 2019

471 007 BEČVA 3 – MO Lipník nad Bečvou 8 km 23 ha GPS Z: 49°30'36.368"N, 17°33'46.314"E, K: 49°31'42.086"N, 17°39'3.508"E Přítok Moravy. Od starého jezu nad obcí Osek nad Bečvou až k brodu v osadě Zadní Familie v k. ú. Slavíč včetně části mlýnského náhonu Strhanec (GPS Z: 49°30'4.245"N, 17°30'28.933"E, K: 49°30'37.866"N, 17°33'46.641"E) od mlýna v Oseku-Podolší až k výtoku z Bečvy. Pravostranný přítok Jezerský k revíru nepatří. V úseku toku u silničního mostu z Lipníka na Týn nad Bečvou – 100 m pod a 100 m nad platí zákaz rybolovu od 1.1. do 15.3 roku – vyznačeno tabulemi. Na revíru je stanovena horní míra kapra 70 cm.

471 016 BEČVA 7 A – MO Valašské Meziříčí 9,45 ha Revír tvoří podrevíry:
1. Podlesí I v k. ú. Podlesí 2,7 ha
(GPS 49°27'22.448"N, 17°58'25.098"E)
2. Podlesí II Podlesí 0,25 ha
(GPS 49°27'25.489"N, 17°58'18.935"E)
3. Rybník Branky Branky 1,5 ha
(GPS 49°27'18.459"N, 17°53'26.298"E)
4. tůně Pod Juřínkou Juřínka 5,0 ha
(GPS 49°29'30.646"N, 17°56'35.143"E) Nádrž Podlesí II je chovná – lov ryb zakázán. Před začátkem lovu je lovící povinen zapsat do přehledu o docházce i číslo podrevíru. Na revíru je stanovena horní míra kapra 70 cm. Revír s omezenou docházkou.

471 020 BUDIŠOVKA 1 A – MO Vítkov 12,00 ha Revír tvoří:
retenční nádrž v k. ú. Budišov 6,5 ha
(GPS 49°48'5.021"N, 17°35'19.724"E)

nádrž U Parku Budišov 2,5 ha
(GPS 49°47'23.766"N, 17°37'58.673"E)
návesní rybník Budišov 0,5 ha
(GPS 49°47'46.03"N, 17°37'6.562"E)
nádrž Norberčany Stará Libavá 0,5 ha
(GPS 49°45'22.541"N, 17°30'21.046"E)
nádrž Dvorce-Střelnice Dvorce 2,0 ha
(GPS 49°50'11.879"N, 17°33'42.977"E) Na retenční nádrži v Budišově platí zákaz lovu ryb ze břehu pod silnicí – vyznačeno tabulemi. Návesní rybník v k. ú. Budišov je vyhrazen pouze pro lov ryb dětmi do 15 let. Nádrž u parku v k. ú. Budišov je chovná – lov ryb zakázán.

471 023 BYSTŘICE VALAŠSKÁ 1 A – MO Vsetín 19 ha Revír tvoří:
nádrž Bystřička v k. ú. Bystřička 19 ha
(GPS 49°25'25.211"N, 18°1'11.439"E) Od hráze přehrady po splav u Bušů. V autokempu na levém břehu od chaty Mír – vyznačeno tabulemi – je od 1. 7. do 30. 8. lov ryb zakázán. Platí zákaz stanování a bivakování na levém břehu pod hotelem Klenov – vyznačeno tabulemi. Na revíru je stanovena horní míra kapra 70 cm.

471 048 MORAVA 17 A – MO Tovačov 42 ha Revír tvoří:
jezero I – sever v k. ú. Tovačov 42,0 ha
(GPS 49°25'18.135"N, 17°18'15.11"E) Na nádrži jsou vyhlášena pásma hygienické ochrany vodního zdroje a platí tato ustanovení: Přímý vodárenský odběr, PHO I. stupně – počet docházek omezen na 4 za týden. Lovící jsou povinni respektovat úseky s celoročním zákazem lovu ryb – vyznačeno tabulemi. Na celém revíru platí zákaz vjezdu a stání motorových vozidel, zákaz stanování, táboření a vstupu s domácími zvířaty, a zákaz koupání osob. Počet lovících je omezen na 50 osob denně. Pobyt u vody mimo stanovenou dobu lovu je zakázán. Výkon rybářského práva je vykonáván na základě dohody s a.  s. Vodovody a kanalizace Přerov. Porušení shora uvedených ustanovení a jakékoliv znečišťování břehů jezera a vody je důvodem k zadržení povolenky k lovu ryb. V období od 16.6. – 31.8. 2018 a 16.6. – 31.8. 2019 platí výjimka z denní doby lovu. Lov povolen v toto období od 0,00 h do 4,00h. Pro lov ryb od 00:00 hod. do 04:00 hod. platí shora uvedená ustanovení a dále:

 • Revír je aktivním pracovištěm z pohledu provozovatele těžební činnosti společnosti ČMŠ a.s. a lovící nesmí jakýmkoliv způsobem bránit a narušovat těžbu. Případné vzniklé škody způsobené lovícímu touto těžební činností nebudou za žádných okolností lovícímu kompenzovány. Lovící zcela zodpovídá za způsobnou škodu a je povinen ji v plné výši nahradit. Lov provádí lovící na vlastní nebezpečí.
 • Zavážení nástrah je povoleno pouze při lovu dravých ryb a ve vyznačeném prostoru bójemi na zvláštní povolení vydané MO Tovačov na žádost lovícího. Pravidla pro zavážení budou upřesněna na povolení.
 • Zavezená nástraha svým umístěním nesmí omezovat okolní lovící a nesmí zasahovat do plavební dráhy těžařských zařízení.
 • Minimální velikost nástražních ryb se v toto období stanovuje na 20cm. Nelze použít jen části ryb.
 • Při lovu kaprovitých ryb lze použít pouze nástrahy rostlinného původu, boilis nebo pelety.
 • Platí zákaz stanování a rozdělávání ohňů, použití deštníku se zástěnou popř. bivaku proti nepřízni počasí je pro vícedenní lovící povoleno.
 • Zakazuje se ukládání odpadků do plastových pytlů a podobně. Odpadky je nutno po dobu přítomnosti na lovném místě ukládat do pevných nádob s víkem a neoddělitelnou jmenovkou lovícího. Tyto nádoby musí být lovícím při opouštění lokality odstraněny. Taková nádoba je povinnou výbavou každého lovícího.
 • Lovné místo musí být po dobu snížené viditelnosti osvětleno elektrickým světlem, neoslňující bílé barvy. Zakládání otevřených ohňů se pro tyto účely zakazuje
 • Lovící je povinen v případě potřeby použít chemické WC, nebo podobné zařízení. Takto vzniklý odpad je lovící povinen po ukončení lovu bezezbytku odklidit.

Nejmenší lovná míra štiky zvýšena na 60 cm. Na revíru je stanovena horní míra kapra 70 cm.

471 049 MORAVA 18 – MO Olomouc 30 km 75 ha S platností od 1.1. 2019 platí v části revíru od jezu u Plynárny v Olomouci (GPS: 49.5862275N, 17.2619967E )po proudu až k silničnímu mostu Nové Sady – Holice (GPS: 49.5634489N, 17.2652725E )pravidla pro lov CHYŤ a PUSŤ.

471 050 MORAVA 19 – MO Litovel 31 km 35 ha GPS Z: 49°41'32.407"N, 17°8'12.657"E, K: 49°44'7.169"N, 16°59'29.486"E Hlavní tok Moravy od mostu cesty v k. ú. Unčovice (Březovský les) až k jezu hydroelektrárny Nové Mlýny. K revíru patří veškerá vedlejší ramena a náhony, např.: Mlýnský potok od česlic elektrárny v obci Březová až k jezu za obcí Mladeč (GPS Z: 49°40'55.948"N, 17°7'14.236"E, K: 49°42'42.507"N, 17°0'49.746"E) Malá Voda od mlýna v obci Víska až k jezu v Řimicích (GPS Z: 49°42'3.124"N, 17°3'7.368"E, K: 49°43'12.086"N, 17°0'4.144"E) Bahenka od mostu přes Bahenku k výtoku z Mlýnského potoka (GPS Z: 49°41'20.384"N, 17°7'16.747"E, K: 49°41'15.095"N, 17°6'33.889"E) rameno Třídvorka (GPS Z: 49°41'46.948"N, 17°7'43.615"E, K: 49°42'41.263"N, 17°5'49.63"E) rameno zvané Past (GPS Z: 49°41'51.245"N, 17°4'22.504"E, K: 49°41'45.531"N, 17°4'38.636"E) Zej (GPS Z: 49°42'3.643"N, 17°3'41.99"E, K: 49°42'10.714"N, 17°3'14.004"E) Čepovo jezero (GPS 49°43'24.082"N, 16°59'53.023"E) V obecném zájmu je lov ryb zakázán ve všech částech revíru, které jsou oploceny a nejsou veřejně přístupné. Platí zákaz vstupu na jezy a opěrné zdi jezů a elektráren. Revír je součástí Národní přírodní rezervace Vrapač a Ramena řeky Moravy. V úseku od Ostrovského mostu po soutok s Radniční Moravou platí zákaz výkonu rybářského práva spojený se vstupem na štěrkopískové náplavy v době od 1. 4. do 31. 7. Celý revír je součástí CHKO Litovelské Pomoraví, platí zákaz táboření, rozdělávání ohňů, likvidace odpadků atd. 471 051 MORAVA 19 A – MO Litovel 101 ha

Revír tvoří:
Štěrkopískovna mezi obcemi Náklo a Lhota v k. ú. Náklo 101 ha
(GPS 49°39‘55.56“N, 17°8‘3.123“E) Lov ryb zakázán ze břehů od provozovny pískovny, kalového pole, DP jih a areálu vodních sportů. Dočasně je povolen rybolov na části zálivu u Březové (po sloup vysokého napětí) a dále kolem části panelové cesty, která dříve vedla k areálu vodních sportů. Na těchto březích je rybolov povolen jen v době, kdy tyto úseky nejsou označeny tabulemi „zákaz rybolovu“. Z ostatních břehů je rybolov povolen. V průběhu roku však může dojít ke změně úseků s možností lovu ryb v návaznosti na postup těžebních zařízení a jejich ukotvení. V takovém případě je nutno plně respektovat vyznačené úseky se zákazem rybolovu. Parkování motorových vozidel je povoleno pouze podél silnice Náklo – Lhota nad Moravou. V období, kdy je vybírán poplatek za parkování, je lovící tohoto poplatku zproštěn, po předložení platné povolenky v době od 4:00 do 9:00 hod. a od 17:00 do 24:00 hod. V případě, že lovící bude na pozemku parkovat mimo uvedenou dobu, je povinen parkovné uhradit. Vjíždění a stání motorových vozidel na panelovou cestu a přilehlé polní cesty kolem pískovny je zakázáno. Porušení tohoto zákazu je důvodem k zadržení povolenky k lovu ryb, totéž platí i pro stanování, které je povoleno pouze kolem st. silnice Náklo–Lhota nad Moravou a bivakování, které je povoleno pouze v severovýchodní části pískovny, viz informační tabule. Taktéž je zakázáno na březích pískovny rozdělávání ohně mimo místa k tomu určená, rozebírání břehových partií a vynášení kamenů na břeh! Zpřísnění podmínek vychází z požadavku provozovatele dobývacího prostoru. Na revíru 471 051 Morava 19 A je povoleno zavážení návnad a nástrah pomocí zavážecí loďky na dálkové ovládání. Zavážení je povoleno se zvýšenou opatrností a za předpokladu, že nebudou omezováni a ohrožováni ostatní lovící a návštěvníci pískovny Náklo. Zavážení návnad a nástrah je zakázáno v době pohybu motorových člunů a skútrů na vodní ploše. V době od 16. 6. do 31. 8. je povoleno vyvážení živé nástrahy, určené k lovu sumců, za použití loďky. Vyvážení živé nástrahy je povoleno v době od 4:00 do 8:00 a od 20:00 do 24:00 a hod. z důvodu provozu motorových člunů a skútrů. V době od 8:00 do 20:00 hod. nesmí být na vodní ploše v úsecích s možností provozu motorových člunů a skútrů umístěny bójky sloužící za účelem lovu sumců a tyčové bójky označující lovná místa (celá vodní plocha, mimo úsek vyhrazený pro rybolov nebo rybolov a koupání). Bližší informace jsou uvedeny na informačních tabulích, které jsou umístěny na břehu pískovny souběžném se silnicí Náklo – Lhota nad Moravou. Při vyvážení živé nástrahy, zdolávání trofejní ryby, umisťování nebo odstraňování tyčové bójky pomocí loďky, musí být osoby na plavidle vybaveny záchrannou plovací vestou, která musí být řádně upevněna na těle, a po setmění musí být plavidlo viditelně osvětleno elektrickým světlem. V době provozu motorových plavidel, zpravidla od 8:00 do 20:00 hod., nesmí být žádné plavidlo lovících mimo prostor vyhrazený pro rybolov nebo rybolov a koupání. Mimo výše uvedené případy je používání plavidel na celé vodní ploše zakázáno. Porušení výše uvedených podmínek je důvodem k okamžitému zadržení povolenky k lovu ryb! Na revíru je stanovena horní míra kapra 70 cm. V souvislosti s vyhlášeným opatřením Krajské hygienické stanice v Olomouci v roce 2014 se zakazuje ukládání odpadků na březích pískovny do plastových pytlů. Odpadky je možno po dobu přítomnosti na lovném místě ukládat pouze do pevných nádob s víkem, které při opouštění lokality musí být odstraněny! Též je zakázáno vytahování sláviček mnohotvárných a jejich ponechávání na břehu. 471 053 Morava 20 A – MO Mohelnice 117,5 ha

Mohelnice I v k. ú. Mohelnice 23,6 ha (GPS 49°47'1.409"N, 16°57'16.242"E) Mohelnice Mohelnice 52,5 ha (GPS 49°46'51.763"N, 16°57'15.529"E) Moravičany Moravičany 41,4 ha (GPS 49°45'54.669"N, 16°57'29.581"E) Všechna jezera se nacházejí v dobývacích prostorech (pracovištích) štěrkovny. Na přístupových cestách k revíru jsou umístěny přehledné situační mapy s vyznačenými úseky s povolením lovu, se zákazem lovu a s absolutním zákazem vstupu. V průběhu roku může dojít ke změně úseků v návaznosti na posun těžebních zařízení a jejich ukotvení. Úseky jsou vyznačeny v terénu. Do úseků označených zákazem vstupu je zakázáno vstupovat, nelze vstoupit ani za účelem průchodu k jiným částem revíru. Lovící jsou povinni dodržovat vyznačené zákazy vjezdu všech motorových vozidel. Na celém revíru platí zákaz použití jakýchkoliv plavidel, pokud jejich provoz není povolen příslušným orgánem plavební správy. Jezera Moravičany a Mohelnice jsou součástí CHKO Litovelské Pomoraví. Součástí jezera Mohelnice je chráněná rybí oblast „Za lípou“ – lov ryb zakázán – vyznačeno tabulemi. V prostoru CHKO platí ustanovení pro pohyb v CHKO, včetně zákazu vjezdů motorovými vozidly, rozdělávání ohňů, poškozování porostů a znečišťování prostředí V celém prostoru revíru platí přísný zákaz táboření, přičemž setrvávání v přístřešcích i bez podlážky je považováno za táboření. Vodní plocha o rozloze 1,69 ha na přítoku Újezdka v blízkosti jezera Moravičany není součástí revíru. K revíru patří potok Újezdka (GPS Z: 49°46'12.454"N, 16°57'23.448"E, K: 49°45'46.405"N, 16°54'10.831"E). Na revíru je stanovena horní míra kapra 70cm.

471 056 OLOMOUCKÉ ŠTĚRKOVNY 1 A – MO Olomouc 19,8 ha Revír tvoří podrevíry – zatopená štěrkopískoviště, vodní plochy a odstavená ramena v povodí Moravy 18, mimo štěrkopískoviště mezi obcemi Náklo a Lhota.
2. Holice v k. ú. Holice 0,6 ha
(GPS 49°33'54.261"N, 17°16'40.76"E)
3. Holice Holice 0,5 ha
(GPS 49°33'53.522"N, 17°16'36.755"E)
7. Mrtvé rameno Holice 3,5 ha
(GPS 49°33'55.812"N, 17°16'4.286"E)
15. Onderkova Nemilany 3,0 ha
(GPS 49°32'42.155"N, 17°16'4.955"E)
28. Najderkova Černovír 0,5 ha
(GPS 49°37'9.109"N, 17°14'55.46"E)
32. Fišerova Černovír 0,9 ha
(GPS 49°37'29.392"N, 17°15'2.813"E)
33. Hulíkova Černovír 3,0 ha
(GPS 49°37'29.392"N, 17°15'2.813"E)
36. Modrá Černovír 0,6 ha
(GPS 49°37'29.392"N, 17°15'2.813"E)
55. Hlušovická Hlušovice 3,1 ha
(GPS 49°38'13.213"N, 17°16'7.263"E)
60. Příkazská Příkazy 4,1 ha
(GPS 49°39'35.008"N, 17°10'1.878"E) Osoba provádějící lov ryb je povinna zapsat do kolonky podrevíry v Přehledu o úlovcích i číslo podrevíru. Podrevíry č. 28, 32, 33, 36 jsou součástí CHKO Litovelské Pomoraví. Na podrevíru č. 55 – Hlušovice – je stanovena horní míra kapra 70 cm a podrevír je revír s omezenou docházkou. Platí ustanovení uvedená na informačních tabulích MO ČRS Olomouc.

471 062 NEMILKA 1 A – MO Zábřeh na Moravě 21 ha Revír tvoří:
nádrž Nemilka v k. ú. Nemile 20 ha
tok potoka Nemilka 1 ha
(GPS 49°52‘19.227“N, 16°50‘13.661“E) Vlastní tok potoka Nemilka je CHRO – lov ryb zakázán. V obecném zájmu je lov ryb zakázán na obou březích nádrže do vzdálenosti 100 m od konce vzdutí – vyznačeno tabulemi. Lov ryb povolen pouze s platnou místenkou. Místenku na 1 rok nebo 1 týden je možno zakoupit v MO ČRS Zábřeh, v MO ČRS Šumperk a v sekretariátu VÚS ČRS Ostrava. Lov bez platné místenky bude považován za lov bez povolenky. Na revíru je stanovena horní míra kapra 70 cm.

471 072 ODRA 5 A – MO Studénka, MO Bartošovice 8,0 ha Revír tvoři podrevíry:

1. Závlahová nadrž Bartošovice (MO Bartošovice) v k. u. Bartošovice 3,5 ha Na podrevíru 1 je stanovena horní míra kapra 70 cm a lov z hráze zakázán. Na revíru je vyznačeno místo vhodné pro handicapované rybáře (viz www.rybsvaz.cz, odkaz Rybářské revíry). 2. mrtva ramena: Sluňáky, Koňské a Dolské v k. u. Studénka 1,5 ha (GPS 49°42'39.203"N, 18°5'29.603"E) (GPS 49°42'44.383"N, 18°5'46.04"E) (GPS 49°42'42.41"N, 18°6'0.162"E) Lesní jezero Studénka 3,0 ha (GPS 49°43'8.109"N, 18°7'2.905"E) Mrtva ramena jsou součástí CHKO Poodří.

471 074 ODRA 6 A – MO Nový Jičín Revír tvoři: nadrž Kletné v k. u. Suchdol nad Odrou 1,5 ha (GPS 49°39'58.589"N, 17°54'30.54"E) 1,5 ha Na revíru je stanovena horní míra kapra 70 cm.

471 075 ODRA 7 – MO Vítkov 8 km 11 ha GPS Z: 49°37'27.439"N, 17°54'34.631"E, K: 49°41'2.198"N, 17°48'4.232"E Od jezu v Mankovicích až po jez u pily v k. ú. Loučka včetně přítoků. K revíru patří:
nádrž Vítovka v k. ú. Jakubčovice 1,5 ha
(GPS 49°41'38.011"N, 17°49'42.037"E) Všechny přítoky jsou CHRO – lov ryb zakázán.

471 080 Olše 1A Revír zrušen

471 084 OLŠE 3 A – MO Karviná 65 ha Revír tvoří podrevíry:
1. nádrž Větrov v k. ú. Petrovice-Závada 52,0 ha
(GPS 49°53‘5.86“N, 18°29‘46.599“E) Na nádrži Větrov je zakázáno stání motorových vozidel na všech příjezdových cestách a hrázích. K odstavení a parkování vozidel slouží zpevněná plocha za železničním podjezdem účelové komunikace spojující hlavní hráz nádrže se silnicí Závada–Petrovice. Zvláštní výjimky jsou vydávány příslušnými orgány pouze na betonovou komunikaci, tvořící západní hráz nádrže, osazenou dopravní značkou B11. Dále je zakázáno:

 • jakékoliv znečišťování okolí nádrže,
 • jízda motorovými vozidly po hrázích,
 • lov z dělící východní hráze (mezi Větrovem a Čerpákem),

vstup do vody za účelem vnadění a nahazování nástrah, označování lovného místa jakýmkoliv způsobem,

 • používání jakýchkoliv plavidel.

Dle výjimky KÚ MS kraje je na nádrži Větrov v roce 2017 a 2018 nejmenší lovná míra u sumce velkého zrušena. Platí zákaz přenosu sumců do jiných revírů ČRS. Vstup na hráze nádrže je povolen 1 hodinu před stanovenou denní dobou lovu. Po ukončení lovu nutno hráz nádrže opustit do 30 minut.
2. park Boženy Němcové Karviná-Fryštát 12,0 ha
(GPS 49°51‘2.43“N, 18°31‘53.91“E) Lov ryb na nově vzniklém ostrově je povolen v úseku od nového můstku po rybářský srub v souladu s návštěvním řádem „areálu lodiček“, a to takto: od 1. 5. do 30. 9. od 7:00 do 22:00 hod., od 1. 10. do 30. 4. v době od 7:00 do 19:00 hod. Vstup mimo uvedenou dobu je zakázán a monitorován městskou policii MMK. V kanálu, oddělujícím území parku a areál loděnice (ostrov), je rybolov zakázán – vyznačeno tabulemi. Lov od srubu po loděnici je povolen pouze při akcích mladých rybářů, soutěžích a organizovaném tréninku LRU.
3. pískovna Karviná-Ráj 1,0 ha
(GPS 49°51‘2.43“N, 18°31‘53.91“E) Na celém revíru OLŠE 3 A je stanovena horní míra kapra 70 cm.

471 085 OLŠE 4 – MO Český Těšín 8 km 12 ha GPS Z: 49°48'28.211"N, 18°35'0.291"E, K: 49°42'57.299"N, 18°37'43.798"E Přítok Odry. Od jezu v Podoboře až po železnični most tratě Bohumin– Košice u Ropice. Potok Řeka (Ropice) k reviru nepatři. Veškeré přítoky jsou CHRO – lov ryb zakázán. Platí ustanovení pro lov ryb v hraniční vodě.

471 092 OPAVA 2 A – MO Hlučín 135 ha Revír tvoří:
propadlina po těžbě zemin v k. ú. Hlučín 135,0 ha
(GPS 49°53'28.963"N, 18°10'40.179"E) Celoroční zákaz lovu ryb platí v oploceném objektu sportovně rekreačního areálu, 50 m na každou stranu u vypouštěcích objektů – vyznačeno tabulemi. Ostrov je chráněnou oblastí vodního ptactva – lov ryb zakázán. Parkování vozidel je povolen minimálně 10 m od břehové hrany revíru a je přísný zákaz parkování na travnatých plochách, příjezd automobily k vodní ploše povolen pouze po zpevněných cestách. Při měření a fotografování ryb je nutno použít navlhčenou podložku. Na revíru je zakázáno označování lovných a krmných míst bójkami, zakázáno z důvodu rekreačního statutu vodní plochy. V souvislosti s likvidací vodních rostlin v revíru platí pro r. 2019 tato ustanovení:

 1. Amur bílý a candát obecný jsou celoročně hájeni, ulovené ryby těchto druhů musí byt šetrně vrácený do vody.
 2. Lov dravých ryb je povolen pouze přívlačí na umělé nástrahy, lov na živou a mrtvou rybku je zakázán.
 3. Úlovek štiky obecné je omezen na 1 ks na docházku/den.
 4. Zákaz vnadění jakýmkoliv způsobem platí v době od 1.5. do 30.9. roku. V ostatních měsících roku je vnadění povoleno pouze krmítkem, které je nedílnou součástí udice.
 5. Na celém revíru je stanovena horní míra kapra 70 cm.

471 108 OSTRAVICE 1 – MO Ostrava 8 km 25 ha GPS Z: 49°52'8.367"N, 18°16'48.427"E, K: 49°47'9.696"N, 18°17'2.743"E Přitok Odry. Od usti do Odry v Ostravě-Hrušově až po jez nad ulici Rudnou v Ostravě Kunčicich. Potok Hrabovsky se všemi přitoky je CHRO – lov ryb zakazan. S platností od 1.1. 2019 platí na celém revíru pravidla pro lov CHYŤ a PUSŤ.

471 124 SEDLINKA 1 A – MO Opava 8,5 ha Revír tvoří:
nádrž v k. ú. Nové Sedlice 8,5 ha
(GPS 49°53'36.22"N, 17°59'39.941"E) Potok Sedlinka nad i pod nádrží je CHRO – lov ryb zakázán. Zákaz lovu ryb z tělesa hráze nádrže. V r. 2019 může být nádrž v rekonstrukci.

471 126 SETINA 1 A – MO Bílovec 2 km 7 ha Revír tvoří retenční nádrž:
Bílovecká v k. ú. Bílovec 4,6 ha
(GPS 49°46'1.718"N, 18°1'32.037"E) K revíru patří potok Jamník (GPS Z: 49°45'52.811"N, 18°1'36.395"E, K: 49°45'9.842"N, 18°4'7.332"E) od výtoku z Bílovecké nádrže po Kozelského rybníky v k. ú. Bravantice. K revíru nepatří nádrž Jamník. Lov z hráze zakázán. Na revíru je stanovena horní míra kapra 70 cm. V r. 2019 může být nádrž v rekonstrukci. Revír s omezenou docházkou.

471 131 STONÁVKA 2 A – MO Havířov 267 ha Revír tvoří:
údolní nádrž v k. ú. Těrlicko 267 ha
(GPS 49°46'35.893"N, 18°30'54.366"E) Od tělesa hráze údolní nádrže až k 1. jezu na toku Stonávky nad koncem vzdutí hladiny včetně
biologického rybníka v k. ú. Těrlicko 6,0 ha
(GPS 49°44'28.024"N, 18°29'41.414"E) a bývalého Halamova rybníka v zátopě nádrže. Na konci vzdutí hlavní nádrže může být vymezen úsek pro přirozenou reprodukci ryb – označeno tabulemi – lov ryb zakázán. Na revíru je povolen provoz sportovních motorových plavidel pod obcí Dolní Těrlicko. Na revíru je stanovena horní míra kapra 70 cm. Na základě zvláštního povolení je možno na revíru vyvážet návnady a nástrahy. Detailní podmínky k vyvážení jsou uvedeny na předmětném povolení. V úseku rekreačního zařízení Pod Slávií v k.ú. Těrlicko je v době od 1.5. do 30.9. roku zákaz rybolovu – vyznačeno tabulemi. Povolení a krátkodobé povolenky jsou vydávány na níže uvedených adresách a kontaktech.

 1. Rybářské potřeby Radim Snopek, RS Fish, Hlavní tř. 73, Havířov-Město, tel. 596 813 460, 604 994 440
 2. MO ČRS Havířov, z. s., Rybářská 154/7, Těrlicko, v úřední hodiny, tel: 774 556 541.

Bližší informace na www.rybari-havirov.cz. V období od 16.6. – 31.8. 2018 a 16.6. – 31.8. 2019 platí výjimka z denní doby lovu. Lov povolen v toto období od 0,00 h do 4,00 hod. Při lovu ryb v době výjimky platí: – osvětlit místo lovu bílým neoslňujícím elektrickým světlem

 • zakládání otevřených ohňů se zakazuje.

471 141 MORAVA 21 A – MO Zábřeh na Moravě 2,5 ha Revir tvoři podreviry:

1. štěrkopiskoviště Postřelmov v k. u. Postřelmov 2,2 ha (GPS 49°53'52.6"N, 16°55'42.669"E) 3. propadlina Leština Leština 0,3 ha (GPS 49°52'22.899"N, 16°55'13.528"E) Osoba provádějící lov je povinna zapsat do kolonky podrevír v Přehledu o úlovcích i čislo podrevíru. Revír s omezenou docházkou. Omezeni dochazky plati pro každy podrevir zvlašť.

471 155 BARTOŠOVICKÝ POTOK 1 A – MO Bartošovice 3,8 ha Revir tvoři: nadrž na Bartošovickém potoce v k. u. Bartošovice 3,8 ha (GPS 49°38'41.634"N, 18°3'8.847"E) 350 Součástí revíru je Bartošovický potok od soutoku s Husovickým potokem až k pramenům. Bartošovický potok nad nádrži i pod nádrži je CHRO – lov ryb zakázán. Místa zákazu lovu ryb na nádrži jsou vyznačena tabulemi. Lov z hráze zakázán. Revír s omezenou docházkou. Na revíru je stanovena horní míra kapra 70 cm.

– 471 165 BABICE 1 A – MO Šternberk 4 ha Revír tvoří:
nádrž Babice v k. ú. Babice 4,0 ha
(GPS 49°44'32.091"N, 17°15'50.119"E) Na nádrži platí zákaz lovu ryb ze břehu od železniční tratě (vyznačeno tabulemi) a zákaz vjezdu a parkování motorových vozidel a motocyklů na hrázi nádrže. Revír s omezenou docházkou. Na revíru je stanovena horní míra kapra 70 cm.

471 171 ODRA 1 B – MO Bohumín 55 ha Revír tvoři: Velké Kališovo jezero v k. u. Bohumín 50,0 ha (GPS 49°55'13.198"N, 18°20'44.004"E) Male Kališovo jezero Bohumín 5,0 ha (GPS 49°55'23.758"N, 18°19'51.421"E) Zákaz lovu ryb platí na Velkém Kališově jezeře v areálu pracoviště štěrkovny včetně prostoru těžby, až k rohu při vtoku stružky do řeky Odry. Na Malém Kališově jezeře platí zákaz lovu ryb 50 m na obě strany od čerpací stanice vody a v provozovně štěrkovny – vyznačeno tabulemi.
V souvislosti s likvidací vodních rostlin platí do odvolání na Velkém Kališově jezeře tato ustanovení:

 1. Amur bílý, štika obecná a candát obecný jsou celoročně hájeni.
 2. Lov dravých ryb přívlačí, na živou a mrtvou rybku je zakázán.
 3. Zákaz vnadění jakýmkoliv způsobem.

Na revíru je stanovena horní míra kapra 70 cm.

471 176 ONDŘEJNICE 1 B – MO Stará Ves 4,1 ha Revír tvoří:
nádrž č. 2 (Pod Kravínem) v k. ú. Brušperk 4,1 ha
(GPS 49°41'59.59"N, 18°14'16.369"E) Zákaz lovu ryb z hráze. Na revíru je stanovena horní míra kapra 70 cm.

471 191 OPAVA 2 C – MO Hlučín 102 ha Revír tvoři: propadlina Dolní Benešov v k. u. Dolní Benešov, Zábřeh ve Sl. 102 ha (GPS 49°54‘40.434“N, 18°6‘3.497“E) Lov ryb povolen pouze na vyznačených úsecích. Osoby provádějící lov ryb jsou povinny respektovat prostory se zákazem lovu ryb a se zákazem vstupu. Úseky jsou vyznačeny tabulemi. Příjezd a parkovaní motorových vozidel je povoleno pouze po zpevněných cestách. Parkovaní vozidel je povoleno minimálně 15 m od břehové hrany revíru a je přísný zákaz parkováni na travnatých plochách. Na revíru je zákaz vstupu na vodní plochu a zákaz veškerých vodních sportů. : V úseku revíru „za bunkrem“
– vyznačeno tabulemi – je lov povolen celoročně pouze na umělou mušku a od 16.6. do 31.12. přívlačí na umělé nástrahy.

Při měřeni a fotografování ryb je nutno použit navlhčenou podložku. Na revíru je stanovena horní míra kapra 70 cm. Úsek s režimem Chyť a pusť: K lovu ryb v úseku CHaP opravňuje povolenka k lovu ryb na tento revír a místenka. Místenky v hodnotě 500 Kč na 7 dnů (po sobě jdoucích) vydává p. O. Diehel, 1. maje 58, Dolní Benešov (tel. 608 432 283). Na tomto úseku je povolen lov ryb „NONSTOP“ – 24h. – v případě uděleni výjimky. Označování míst k lovu tyčovou boji je povoleno. Lov ryb z plavidel (rybářských nafukovacích pomůcek) je zakázán. Zdolávaní zaseknuté ryby z plavidla je povoleno. V úseku CH a P je povolen pouze lov kaprů s použitím výhradně jednoduchých háčků. Lovící musí mít desinfekci k ošetření ryb a podběrák odpovídající velikosti. Každou ulovenou rybu je nutné s maximální šetrnosti vrátit do vody. Při měřeni a fotografování ryb je nutno použit navlhčenou podložku. Každou ulovenou rybu nad 70 cm délky je lovící povinen zaznamenat do přehledu úlovků v místence s uvedením hodiny, druhu, délky a hmotnosti. Místenku k lovu ryb je nutno vrátit vydávající složce ČRS, nebo nejpozději odevzdat při vraceni povolenky k lovu ryb. Na tomto úseku je povoleno bivakovaní. Platí zákaz rozdělávaní otevřeného ohně, použiti grilu je povoleno. V době od 16. 10. do 31. 12. je v úseku CH a P povolen lov přívlačí na uměle nástrahy a umělou mušku a muškařením. Lovící si může ulovené ryby přivlastnit.

471 200 HARTA 1 A – VÚS ČRS Ostrava 900 ha GPS 49°53'27.468"N, 17°35'2.421"E Revír tvoří nádrž na Moravici, přítoku Opavy, Odry. Od tělesa hráze v ř. km 57,5 až po stupně na konci vzdutí v ř. km 74,4 v k. ú. Valšov a v ř. km 3,8 na Černém potoce v k. ú. Dlouhá Stráň. Přítoky nádrže Moravice, Kočovský potok a Černý potok nejsou součástí revíru. Ostatní přítoky jsou chráněnou rybí oblastí. Zákaz lovu ryb v úseku od hráze po obou březích – vyznačeno tabulemi na obou březích a u přítoků Moravice a Černý potok – vyznačeno tabulemi. Zákaz lovu je také pod obcí Nová pláň pod rybníkem – vyznačeno tabulemi. Lov ryb z plavidel, vyvážení návnad a nástrah povoleno mimo úseky se zákazem rybolovu. Při vyvážení návnad a nástrah a při lovu ryb z plavidla se nesmí lovící zdržovat ve vyznačené plavební dráze a vzít na vědomí, že na hladině se pohybují plavidla správce nádrže, vodní záchranné služby a plavidla rekreační Bójka smí být nastražena pouze tak, aby byla zachována nejméně vnitřní třetina vodní plochy volná pro plavbu, není-li stanoveno jinak.
Nastražená bójka musí být po setmění osvětlena chemickým nebo elektrickým světlem. Za lov z plavidla se nepovažuje lov z loďky navalené na přirozený břeh. Lov ryb z ostrovů je zakázán. Lov čeřínkováním z plavidla je zakázán. Lovící jsou povinni uvolnit prostor při údržbě pobřežních porostů správcem vodního díla.

Dle výjimky MZe ČR je lov v době od 16. 6. do 31. 8.2018 a 2019 povolen od 00.00 hod. do 04.00 hod. Při lovu ryb v době výjimky platí
osvětlit místo lovu bílým neoslňujícím elektrickým světlem
zakládání otevřených ohňů se zakazuje.

471 214 KOZINEC 1 A – MO Karviná 50,3 ha Revír tvoří:
Jezero vzniklé po těžbě zemin v k. ú. Doubrava a Karviná Staré město
(GPS 49°52'10.708"N, 18°29'37.250"E) Do ukončení rekultivace a zemních prací v zátopě a okolí jezera je lov ryb povolen pouze v místech vyznačených na orientační mapce. Vjezd a stání vozidel v okolí jezera je zakázáno. Lov ryb mimo vyznačené úseky je důvodem k zadržení povolenky. Na revíru je stanovena horní míra kapra 70 cm.

471 215 OLOMOUCKÉ ŠTĚRKOVNY 1 B – MO Olomouc 10,1 ha Revír tvoří podrevíry – zatopená štěrkopískoviště a vodní plochy v povodí Moravy 18 mimo štěrkopískoviště mezi obcemi Náklo a Lhota:
4. Holice v k. ú. Holice 0,6 ha
(GPS 49°33'53.683"N, 17°16'36.85"E)
8. Cajnerák Hodolany 0,6 ha
(GPS 49°34'27.951"N, 17°15'53.674"E)
10. Blatecká Blatec 1,1 ha
(GPS 49°31'27.84"N, 17°15'50.81"E)
11. Slavonín Slavonín 1,5 ha Tento revír je vyčleněn pro děti do 15 let. Pro ostatní držitele povolenky je lov ryb celoročně zakázán.
12. Radíkov Radíkov 1,0 ha
(GPS 49°38'16.727"N, 17°21'46.312"E)
14. Nemilanská Nemilany 1,6 ha
(GPS 49°32'42.155"N, 17°16'4.955"E)
16. Kaluhy Blatec 0,4 ha
(GPS 49°31'40.094"N, 17°15'42.38"E)
25. Vojenská Černovír 1,1 ha
(GPS 49°37'9.313"N, 17°14'49.550"E)
39. Neředínská Neředín 0,5 ha
(GPS 49°35'25.731"N, 17°13'2.899"E)
43. Horecká Horka nad Moravou 0,5 ha
(GPS 49°38'34.207"N, 17°12'57.985"E)
63. Častava Horka nad Moravou 0,6 ha
(GPS 49°38'34.207"N, 17°12'57.985"E)
66. Kníničky Kníničky 0,6 ha
(GPS 49°34'13.257"N, 17°3'4.175"E) Osoba provádějící lov ryb je povinna zapsat do kolonky podrevíry v Přehledu o úlovcích i číslo podrevíru. Podrevír č. 25 je součástí CHKO Litovelské Pomoraví.

Bližší podmínky výkonu rybářského práva: Hájení po vysazení ryb je v kompetenci hospodáře. Po vysazení kapra bude revír označen zákazem rybolovu kaprovitých ryb. Nejmenší lovná míry: štika – 60 cm, candát – 50 cm. Rybář je povinen mít při lovu vyprošťovač háčků, míru pro zjištění délky ryb a podběrák pro šetrné zacházení s ulovenou rybou. Na revíru platí BPVRP pro revíry ve společném hospodaření VÚS ČRS Ostrava a shora uvedené lovné míry u štiky a candáta. Na podrevíru č. 14 – Nemilanská – je stanovena horní míra kapra 70 cm a podrevír je revír s omezenou docházkou. Platí ustanovení uvedená na informačních tabulích MO ČRS Olomouc. 471 216 ODRA 5 B – OÚ Pustějov (MO Pustějov) Revír tvoří mrtvá ramena:
Bergrovo v k. ú. Pustějov 0,31 ha
Pustějov Pustějov 0,73 ha

471 220 OLŠE 3 B – MO Karviná 33,03 ha Revír tvoří:
jezero Darkovské moře v k. ú. Darkov 33,03 ha
(GPS 49°83‘81.20“N, 18°54‘79.36“E) Příjezd a parkování motorových vozidel povoleno pouze z ulice Stonavská v k. ú. Darkov. Na revíru je stanovena horní míra kapra 70 cm. Na vyznačené pláži v délce 150 m je lov ryb zakázán od 1.6. do 31.8. v době od 8:00 hod. do 20:00 hod.

471 221 Orlovský potok 1B – MO Orlová 2,35 ha Revír tvoří dvě vodní nádrže mezi ulicí Potoční a
Petřvadskou v k.ú. Orlová 2,35 ha
Lov na horní nádrži povolen pouze dětem do 15-ti let. Platí zákaz zdržovat se v prostoru revíru déle, jak půl hodiny před a půl hodiny po stanovené denní době lovu a vjezdu a parkování motorových vozidel na hráz vč. jednostopých. Dolní nádrž je revír s omezenou docházkou.

471 222 ONDŘEJNICE 1 C – MO Stará Ves n. O. 2,05 ha Revír tvoří rybník č. 1 (dolní) v soustavě rybníků na pravém břehu potoka Machůvka, přítoku Ondřejnice, v k. ú. Stará Ves n. O. Potok Machůvka není součástí revíru. (GPS 48°71‘82.30“N, 18°20‘54.64“E). Platí zákaz používání karasa stříbřitého jako nástražní rybky a zákaz lovu z pravé hráze od areálu zahradnictví. Platí zákaz vjíždění a parkování automobilů na hrázích rybníků. Na revíru je stanovena horní míra kapra 70 cm. Revír s omezenou docházkou.

471 223 Jičínka 3A  – MO Nový Jičín 1,11 ha Revír tvoří vodní nádrž umělá v k.ú. Starý Jičín 1,11 ha Lov z hráze nádrže zakázán.

471 224 Lublice 1A  – MO Vítkov 0,3 ha Revír tvoří vodní nádrž na pozemku p.č. 733/11 v k.ú. Nové Lublice 0,3 ha Revír s omezenou docházkou.

471 225 Tatenice 1A  – MO Zábřeh na Moravě 0,80 ha Revír tvoří 2 nádrže na potoku Tatenička v k.ú. Tatenice 0,80 ha

SEZNAM SAMOSTATNĚ HOSPODAŘÍCÍCH ORGANIZACÍ ÚZEMNÍHO SVAZU PRO SEVERNÍ MORAVU A SLEZSKO Poř. číslo Název MO Adresa Kontakt (tel. číslo, e-mail, web. stránky)

1. Hustopeče nad Bečvou Nádražní 111 753 66 Hustopeče
nad Bečvou tel. 602 511 046 e-mail: pernicky@kreditvm.cz 2. Kelč 756 43 Kelč 370 tel. 731 076 430, Ing. Orel e-mail: j.orel@seznam.cz 3. Olšovec Olšovec 65 753 01 Hranice na Moravě tel. 736 783 871 e-mail: crsmoolsovec@seznam.cz4. Studénka Náměstí Republiky 699 742 13 Studénka tel. 731 533 041 e-mail: MOCRS.STUDENKA@seznam.cz

Soupis mimopstruhových revírů Rady ČRS s bližšími podmínkami výkonu rybářského práva

421 503 TRNAVA – ÚDOLNÍ NÁDRŽ TRNÁVKA 10,2 km 83 ha
Rada ČRS GPS Z: 49°31'21.918"N, 15°13'5.868"E, K: 49°31'14.13"N, 15°10'1.35"E Přítok Želivky. Od hráze údolní nádrže Trnávka v k. ú. Želiv (ř. km 1,5) až k jezu Skálova (Červeného) mlýna v k. ú. Červená Řečice (ř. km 11,7). Lov ryb z plavidel povolen. Hlubinná přívlač je povolena pouze z plavidla poháněného lidskou silou (vesla). Při lovu na nástražní rybku se smí použít pouze celá nástražní rybka, jejíž délka je minimálně 15 cm. Minimální délka všech druhů ryb, kromě těch, které mají podle vyhlášky č. 197/2004 Sb. určenu vyšší, se stanovuje na 15 cm. Toto ustanovení platí i pro přechovávané nástražní rybky. Horní míra u kapra obecného je 70 cm. Ulovený kapr nad 70 cm (včetně) se musí bez prodlení a s maximální šetrností vrátit zpět do rybářského revíru, kde byl uloven. Na revíru platí mimopstruhové povolenky celorepublikové, celosvazové a územní povolenky všech územních svazů ČRS. UPOZORNĚNÍ: Na pozemcích, které jsou součástí vodní nádrže, tedy zejména na jejích břehových částech, je dle pokynů správce pozemků Povodí Vltavy, s. p., zakázáno: provádění jakýchkoli terénních úprav, stanování, kempování, budování pevných přístřešků, rozdělávání ohňů, odhazování odpadků, znečišťování území a vodní plochy. Parkování dopravních prostředků je povoleno pouze na místech vymezených k parkování a řádně vyznačených dopravním značením. 441 501 VESLAŘSKÝ KANÁL RAČICE 50 ha
Rada ČRS GPS 50°27'33.844"N, 14°20'50.618"E Revír tvoří veslařský kanál v k. ú. Račice. Lov ryb je povolen pouze z ostrova a z částí břehů ohraničených kolmými průměty konců ostrova na bližší břeh ostrova – vyznačeno tabulemi. Od 1. 11. do 28. 2. je lov ryb povolen po celé ploše kanálu (pokud jsou odstraněny bójky). Na revíru platí zákaz lovu ryb při závodech veslařů a kanoistů (viz termínová listina na www.racice.info) a ze zařízení sloužících pro potřeby pořádání závodů veslařů a kanoistů a pro potřeby sportovních tréninků na kanále. Handicapovaní rybáři mají povolen lov ryb také z mola vedle betonového sjezdu na levé straně cílové části kanálu (GPS 50°27'29.178"N, 14°20'52.761"E). V celém objektu platí zákaz stanování, zákaz rozdělávání ohňů a jakékoliv manipulace s kameny na břehových partiích. Osoba provádějící lov je povinna udržovat v objektu pořádek a řídit se pokyny zaměstnanců Sportcentra Račice, a. s. Porušení výše uvedených pravidel bude posuzováno jako závažný přestupek proti Rybářskému řádu. Celorepubliková, celosvazová a územní povolenka platí současně i jako vstupenka do areálu veslařského kanálu pro potřeby výkonu rybářského práva. Případný doprovod je povinen si zakoupit vstupenku. Při lovu na nástražní rybku se smí použít pouze celá nástražní rybka, jejíž délka je minimálně 15 cm. Minimální délka všech druhů ryb, kromě těch, které mají podle vyhlášky č. 197/2004 Sb. určenu vyšší, se stanovuje na 15 cm. Toto ustanovení platí i pro přechovávané nástražní rybky. Horní míra u kapra obecného je 70 cm. Ulovený kapr nad 70 cm (včetně) se musí bez prodlení a s maximální šetrností vrátit zpět do rybářského revíru, kde byl uloven. Lov ryb pod ledem – lov na dírkách Na základě rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, č.  j. 1525/ZPZ/2017–5, z 20. 4. 2017, byla povolena výjimka ze zakázaného způsobu lovu ryb pod ledem na rybářském revíru č. 441 501, Veslařský kanál Račice, v období od 1.  12. 2017 do 11. 3. 2018 (informace o výjimce na rok 2019 najdete na www.rybsvaz.cz pod odkazem na rybářský revír Veslařský kanál Račice). Podmínky lovu ryb v době povolené výjimky ze zakázaného způsobu lovu ryb pod ledem: lov ryb pod ledem je povolen pouze po úplném zamrznutí vodní hladiny,

 • minimální souvislá tloušťka ledu musí být alespoň 10 cm,
 • vzdálenost lovících musí být při lovu ryb pod ledem min. 5 m,
 • průměr otvorů při lovu ryb pod ledem může být max. 25 cm,
 • při lovu ryb pod ledem se použije 1 udice,

každá osoba provádějící lov ryb pod ledem se musí před vstupem do areálu Veslařského kanálu Račice zapsat do sešitu u brány, kde uvede datum lovu, jméno a příjmení, – osoby provádějící lov ryb pod ledem musí dbát informací na informačních tabulích před vstupem do areálu Veslařského kanálu Račice a respektovat případný zákaz vstupu na led z důvodu bezpečnosti. Na revíru platí mimopstruhové povolenky celorepublikové, celosvazové a územní povolenky všech územních svazů ČRS. 481 501 VLTAVA 16 – 19, ÚDOLNÍ NÁDRŽ ORLÍK 55,5 km 2300 ha
Rada ČRS GPS Z: 49°36'22.604"N, 14°10'55.46"E, K: 49°14'26.803"N, 14°22'44.995"E Od hráze údolní nádrže Orlík až k jezu Kořensko na ř. km 200,41. K revíru dále patří: Otava až k jezu Topinkova mlýna v k. ú. Vrcovice na ř. km 19,2 (GPS 49°21'2.539"N, 14°8'40.873"E), Lomnice po soutok se Skalicí (GPS 49°24'57.172"N, 14°8'54.715"E), Hrejkovický potok (GPS 49°24'7.485"N, 14°15'15.071"E) a Jetětický potok (GPS 49°21'57.713"N, 14°16'49.682"E) až k hraničním tabulím v blízkosti jejich vtoku do údolní nádrže. Ostatní přítoky jsou chráněnou rybí oblastí, lov ryb je zakázán. Na revíru je lov ryb zakázán:

 • z pevných i plovoucích přístavišť a ze zařízení veřejné lodní dopravy,
 • na levém břehu Otavy pod osadou Štědronín od ř. km 5,2 do ř. km 5,4 v areálu Českého rybářského svazu, středisko Štědronín; vyznačeno bójemi a tabulemi,
  • na levém břehu Vltavy od ř. km 170,4 do ř. km 170,6 v areálu Povodí Vltavy, s. p., Poříční dozorství Zvíkov; vyznačeno bójemi a oploceno,
 • na pravém břehu Vltavy na ř. km 182,0 v areálu Povodí Vltavy, s. p., Poříční dozorství Zvíkov; vyznačeno bójemi a oploceno,
 • na levém břehu Vltavy v Barrandovské zátoce na ř. km 155,7 v prostoru přístavu vyznačeném plavebními znaky v období od 1. 4. do 31. 10., z plavidla i ze břehu; vyznačeno tabulemi.

Lov ryb z plavidel je povolen. Lov hlubinnou přívlačí je povolen pouze z plavidla poháněného lidskou silou (vesla). Při lovu na nástražní rybku se smí použít pouze celá nástražní rybka, jejíž délka je minimálně 15 cm. Minimální délka všech druhů ryb, kromě těch, které mají podle vyhlášky č. 197/2004 Sb. určenu vyšší, se stanovuje na 15 cm. Toto ustanovení platí i pro přechovávané nástražní rybky. Horní míra u kapra obecného je 70 cm. Ulovený kapr nad 70 cm (včetně) se musí bez prodlení a s maximální šetrností vrátit zpět do rybářského revíru, kde byl uloven. Lov ryb nonstop Na základě rozhodnutí MZe, č.  j. 28549/2017-MZE-16232, z 8. 6. 2017, byla povolena výjimka z denní doby lovu na rybářském revíru č. 481 501 Vltava 16 –19, ÚN Orlík, v období od 16. června do 31. srpna 2018 a 2019 v době od 00.00 hod. do 04.00 hod. a v období od 1. září do 30. září 2018 a 2019 v době od 22.00 hod. do 24.00 hod. a od 00.00 hod. do 06.00 hod. Podmínky lovu ryb v době povolené výjimky z denní doby lovu: a) Osoba provádějící lov ryb je povinna od 16. června do 31. srpna v době od 00.00 hod. do 04.00 hod. a v období od 1. září do 30. září v době od 22.00 hod. do 06.00 hod. osvětlit místo lovu bílým neoslňujícím světlem. Zakládání otevřených ohňů se pro tyto účely zakazuje. b) Osoba provádějící lov ryb je povinna v případě pokračování lovu ryb po 24.00 hod. zapsat nesmazatelným způsobem do oddílu II povolenky k lovu (Evidence docházky a úlovku) nové datum lovu a číslo rybářského revíru. Pokud si osoba provádějící lov ryb nepřisvojila předchozí den žádnou ulovenou rybu, je povinna prázdnou řádku k tomuto dni nejpozději před zápisem nového data proškrtnout. c) Osoba provádějící lov ryb z plavidla je povinna respektovat ustanovení Řádu plavební bezpečnosti, a to zejména ta ustanovení, která se vztahují k noční signalizaci malých plavidel za plavby a za stání (čl. 3.13 a čl. 3.20 Řádu plavební bezpečnosti). d) V září v době od 22.00 hod. do 06.00 hod. je povolen pouze lov na nástrahu rostlinného původu nebo na nástražní rybu o délce minimálně 20 cm, přičemž nemohou být použity její části. Za nástrahy rostlinného původu lze považovat nástrahy typu boilies nebo pelety, ve kterých může být část obsahu tvořena nehomogenními komponenty živočišného původu. (Uvedené podmínky v měsíci září jsou dle podmínek MZe z důvodu ochrany úhoře říčního.) Na revíru platí mimopstruhové povolenky celorepublikové, celosvazové, územní povolenky pro členy ČRS všech územních svazů a místní povolenky. Rybářská stráž: tel. 606 925 186 (středisko ČRS Štědronín). UPOZORNĚNÍ: Na pozemcích, které jsou součástí vodní nádrže, tedy zejména na jejích břehových částech, je dle pokynů správce pozemků Povodí Vltavy, s.  p., zakázáno: provádění jakýchkoli terénních úprav, stanování, kempování, budování pevných přístřešků, rozdělávání ohňů, odhazování odpadků, znečišťování území a vodní plochy. Parkování dopravních prostředků je povoleno pouze na místech vymezených k parkování a řádně vyznačených dopravním značením. 481 999 RYBNÍK DOLEJŠÍ 0,17 ha
Rada ČRS GPS 49°25'27.986"N, 14°12'3.334"E Ryby lze lovit na rybníku Dolejší v k. ú. Zvíkovské Podhradí. Při lovu ryb na rybníku platí ustanovení Rybářského řádu ČRS s následujícími odlišnostmi: Lov přívlačí, lov na umělou mušku a lov muškařením jsou zakázány. Při lovu ryb je povolena pouze jedna udice s jedním návazcem a jednoduchým háčkem. Porušení těchto podmínek lovu ryb je důvodem pro zadržení povolenky (pověření k lovu ryb). Držitel celorepublikové, celosvazové a územní mimopstruhové povolenky si může ponechat jednou za 7 dní max. 1 ks kapra nebo amura nebo lína. Držitel místní povolenky si může ponechat na jednu povolenku max. 1 ks kapra nebo amura nebo lína. Na rybníku platí mimopstruhové povolenky celorepublikové, celosvazové, územní povolenky všech územních svazů ČRS a místní povolenky. Místní povolenky (1denní, 2denní, 7denní) si lze zakoupit na recepci hotelu Zvíkov ve Zvíkovském Podhradí (tel. 382 285 659) nebo na středisku ČRS Štědronín. Na recepci hotelu si lze zapůjčit i udici k lovu ryb. Rybářská stráž: tel. 606 925 186 (středisko ČRS Štědronín).

Soupis pstruhových revírů Výboru územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko s bližšími podmínkami výkonu rybářského práva

Na rybářských revírech ČRS, Územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko v Ostravě, platí pro rok 2018 Rybářský řád a bližší podmínky výkonu rybářského práva vydané Republikovou radou ČRS s platností od 1. 1. 2016, Soupis revírů k územní povolence vydaný s platností od 1.1. 2017 a tento DODATEK:

BLIŽŠÍ PODMÍNKY VÝKONU RYBÁŘSKÉHO PRÁVA jako součást povolenky k lovu ryb, stanovené v souladu s § 13 odst. 9 zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství, schválené Výborem územního svazu ČRS pro Severní Moravu a Slezsko v Ostravě 19. 6. 2018:

1. Roční úlovek lososovitých ryb, lipana, kapra a amura je omezen na 80 kusů na roční povolenku. V tomto množství může být pouze 40 kusů uvedených druhů ryb (pstruh obecný, lipan podhorní, kapr a amur, nebo jejich kombinace). Uvedené limity platí na všechny revíry územního svazu ve společném hospodaření dohromady. Po vyčerpání ročního limitu lze zakoupit další povolenku.
2. Při lovu na umělou mušku nesmí být muškařská šňůra nahrazena vlascem a nesmí být na šňůře ani návazci použito žádné nosné zařízení. Jakákoliv zátěž mimo vlastní tělíčko mušky je zakázána (pokud v popisu konkrétního revíru není uvedeno „lov na umělou mušku bez omezení").
3. Na všech revírech je úlovek kapra a amura nebo jejich kombinace omezen na 10 ks za kalendářní měsíc.
4. Ulovením a přisvojením si 2 ks kapra nebo amura nebo jejich kombinace končí denní lov.
5. Nejmenší lovná míra amura bílého je 50 cm, lína obecného 25 cm, lipana podhorního 30 cm.
6. Lovící jsou povinni respektovat pokyny a nařízení uvedená na informačních tabulích a na www.rybsvaz-ms.cz. (tyto údaje musí být uvedeny též na stránkách www.rybsvaz – ms.cz, kde si lze platnost vyhlášené úpravy ověřit.)
7. Ryby lososovité a lipana smí lovit oprávněný k lovu nejvýše tři dny v týdnu. Ještě před započetím denního lovu musí být docházka k vodě vyznačena tak, že se nesmazatelným způsobem zapíše do oddílu II. povolenky k rybolovu (evidence docházky a úlovků) datum a číslo revíru. Datum se zakroužkuje. Lov bez splnění této povinnosti se považuje za lov bez povolenky. Na týdenní povolenku k rybolovu jsou pouze tři docházky k lovu lososovitých druhů ryb a lipana. V případě, že oprávněný k lovu v den, kdy zakroužkoval datum a neukončil lov z důvodu přisvojení si tří kusů lososovitých ryb a lipana, nebo jejich kombinace, má možnost opětovně zapsat datum a křížově je přeškrtnout a pokračovat v lovu ostatních druhů ryb na stejném, popřípadě i na jiných revírech. V případě takto provedené změny způsobu lovu, pokud si u předchozího nepřivlastnil žádnou rybu, je povinen nejpozději před započetím lovu v oddílu II. povolenky k rybolovu (evidence docházky a úlovků) příslušný řádek nesmazatelným způsobem proškrtnout vodorovnou čarou.
Lov ostatních druhů ryb není omezen na určitý počet dnů v týdnu. Před započetím lovu je nutno zapsat nesmazatelným způsobem do oddílu II. povolenky k rybolovu (evidence docházky a úlovků) datum a číslo revíru. Datum se označí křížovým přeškrtnutím. Lov bez splnění této povinnosti se považuje za lov bez povolenky. Lososovité druhy ryb a lipan, ulovené při lovu ostatních druhů ryb, musí být s náležitou opatrností puštěny zpět do vody.
Po vyznačení lovu ostatních druhů ryb (křížové přeškrtnutí data lovu) je další změna způsobu lovu v tomto dni zakázána. Týden začíná v pondělí a končí nedělí. Nevyužité dny v jednom týdnu nemohou být přesouvány do týdnů příštích.
8. Lov ryb je povolen pouze na háčky, dvojháčky a trojháčky bez protihrotů, nebo na háčky, dvojháčky a trojháčky se řádně zamáčknutými protihroty.
9. Osoba provádějící lov je povinna mít u sebe podběrák a dle okolností ho při vylovování ryby použít.
10. Lovící musí mít při lovu ryb u sebe platný členský průkaz s vylepenou fotografií a předloží ho společně s rybářským lístkem a povolenkou k lovu ryb kontrolním orgánům.
11. Každá jedna přisvojená zde uvedená ryba (kapr, amur, pstruh obecný, pstruh duhový, lipan a siven) musí být zapsána zvlášť na jeden řádek v povolence – viz vzor. U níže uvedených druhů ryb dle uvedené předlohy čitelně takto:
kapr – KAPR, pstruh obecný – P. OBECNÝ, pstruh duhový – P. DUHOVÝ 12. Na vybraných revírech je zvýšena míra pstruha obecného na 30 cm – uvedeno v popisech jednotlivých revírů. 13. Úlovek lína obecného (Tinca tinca) je omezen na 4 kusy denně, ostroretky stěhovavé (Chondrostoma nasus ) na 5ks denně, 15 ks týdně 14. Při lovu se zakazuje podsekávání ryb a používání vylovovacího háku (gafu). 15. Lovící jsou povinni vrátit do 15 dnů po skončení platnosti povolenky k lovu ryb oddíl I a II povolenky organizaci, která ji vydala s řádně vyplněným sumářem úlovků. 16. Lovící jsou povinni veškeré vlastní odpadky, obaly od potravin, návnad a nástrah odnést od vody.

USTANOVENÍ PRO LOV RYB V TOCÍCH, KTERÉ TVOŘÍ STÁTNÍ HRANICI Odchylně od bližších podmínek výkonu rybářského práva platí pro rybářské revíry, které po celé délce, nebo jen částí tvoří státní hranici s Polskou republikou, tato ustanovení: Doba hájení parmy obecné a podoustve říční je od 1.  1. do 30. 6., sumce velkého od 1.1. do 31.5. Platí omezení úlovku ostroretky stěhovavé a podoustve říční na 5 ks, maximálně 7 kg denně dohromady. Hraničními P toky jsou: Opavice 1, Olše 7, Hrozová 1. U vyjmenovaných revírů je text doplněn větou – V celém revíru platí ustanovení pro lov ryb v hraniční vodě.

ZMĚNY V SOUPISECH REVÍRŮ PLATNÉ OD 1.1. 2018

473 066 OLŠE 7 – MO Jablunkov 12 km 12 ha GPS Z: 49°36'11.369"N, 18°44'14.877"E, K: 49°33'40.979"N, 18°50'41.738"E Přítok Odry. Od ústí potoka Harcov v k. ú. Hrádek ve Slezsku až k ústí potoka Oleška na státní hranici s Polskem. K revíru patří:
dvě nádrže na Černém potoce v k. ú. Návsí 3,5 ha
(GPS 49°34'53.491"N, 18°44'43.617"E) Při lovu ryb na nádržích je lovící povinen vyznačit v záznamu o docházce v kolonce podrevír „N". Při lovu na položenou a plavanou je možno použít háčky s protihroty. Na horní nádrži revíru je vyznačeno místo vhodné pro lov handicapovaných rybářů. Dolní nádrž revíru může být v r. 2019 v rekonstruk­ci. 473 106 Opava 9P – MO ČRS Vrbno p. Pradědem
Nádrž slouží k chovu násad – lov ryb udicí zakázán.

Nový revír: 473 109 Harrachov 1 MO ČRS Rýmařov 0,50 ha GPS 49°56'52.478"N, 17°16'54.317"E Revír tvoří nádrž na potoce Lučina v k. ú. Rýmařov 0,5 ha. Lov povolen pouze přívlačí a na umělou mušku. Nástrahy mohou být opatřeny pouze jedním jednoháčkem bez protihrotu.

Soupis pstruhových revírů Rady ČRS s bližšími podmínkami výkonu rybářského práva

473 502 MORAVA 24 8,5 km 3 ha
Rada ČRS GPS Z: 50°5'18.181"N, 16°55'11.807"E, K: 50°5'8.009"N, 16°49'27.822"E Od jezu u kamenolomu nad obcí Hanušovice u ústí Krupé až po silniční most pod obcí Horní Hedeč. Přivlastňovat si lososovité druhy ryb je možno pouze 3 dny v kalendářním týdnu. Tyto dny musí být v oddílu II povolenky k lovu (Evidence docházky a úlovků) označeny zakroužkováním data před zahájením lovu. Na revíru platí pstruhové povolenky celorepublikové, celosvazové a územní povolenky všech územních svazů ČRS.

 

 


Český rybářský svaz

Přehled nejdůležitějších

ustanovení zákona č. 99/2004 Sb.
a vyhlášky č. 197/2004 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů,
a
bližší podmínky
výkonu rybářského práva

platné na revírech Českého rybářského svazu
od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2019

Důležité upozornění: Tento Rybářský řád a soupis revírů pro držitele celorepublikových a celosvazových povolenek platí dva roky, tzn. 2018 i 2019. Případné změny pro rok 2019 budou vydány formou dodatku.

Bližší podmínky výkonu rybářského práva na revírech ČRS pro rok 2018 a 2019 byly projednány a schváleny Radou ČRS 7. září 2017.

Přehled nejdůležitějších
ustanovení zákona č. 99/2004 Sb.
a vyhlášky č. 197/2004 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů

 


§ 13 odstavce 1, 7 a 9 zákona č. 99/2004 Sb.I. Lov ryb

(1) Lov ryb a vodních organizmů smí být prováděn v rybářském revíru zpravidla lovem na udici nebo jiným způsobem lovu, který stanoví příslušný rybářský orgán; v rybářském revíru může jednotlivá oprávněná osoba provádět lov nejvýše na 2 udice.

(7) Při lovu v rybářském revíru je osoba provádějící lov povinna mít u sebe rybářský lístek, povolenku k lovu, nejde-li o uživatele rybářského revíru, popřípadě doklad o udělení výjimky podle odstavce 4 nebo 5 § 13 zákona č. 99/2004 Sb. a na požádání je předložit rybářské stráži, rybářskému hospodáři, popřípadě jeho zástupci nebo osobám pověřeným příslušným rybářským orgánem nebo orgánům Policie České republiky.

(9) Osoba provádějící lov je povinna vyznačit v povolence k lovu datum lovu, rybářský revír, počet, druh a hmotnost ulovených ryb.

§ 3 odstavec 2 vyhlášky č. 197/2004 Sb.

(2) Za rybu lososovitou se pro účely této vyhlášky považuje i lipan podhorní (Thymallus thymallus).

 


§ 11 vyhlášky č. 197/2004 Sb.II. Způsob měření délky ryb a nejmenší lovné míry
vybraných druhů ryb v rybářském revíru

(1) Délka ryby se měří od vrcholu rypce po konec nejdelších paprsků ocasní ploutve.

(2) Nejmenší lovné míry vybraných druhů ryb v mimopstruhovém rybářském revíru jsou:

 

a) bolen dravý (Aspius aspius) 40 cm,
b) candát obecný (Stizostedion lucioperca) 45 cm,
c) hlavatka obecná (podunajská) (Hucho hucho) 65 cm,
d) jelec jesen (Leuciscus idus) 25 cm,
e) jelec tloušť (Leuciscus cephalus) 25 cm,
f) jeseter malý (Acipenser ruthenus) 30 cm,
g) kapr obecný (Cyprinus carpio) 40 cm,
h) lín obecný (Tinca tinca) 20 cm,
i) lipan podhorní (Thymallus thymallus) 30 cm,
j) ostroretka stěhovavá (Chondrostoma nasus) 30 cm,
k) parma obecná (Barbus barbus) 40 cm,
l) podoustev říční (nosák) (Vimba vimba) 25 cm,
m) pstruh duhový (Oncorhynchus mykiss) 25 cm,
n) pstruh obecný (Salmo trutta) 25 cm,
o) siven americký (Salvelinus fontinalis) 25 cm,
p) sumec velký (Silurus glanis) 70 cm,
q) štika obecná (Esox lucius) 50 cm,
r) úhoř říční (Anguilla anguilla) 50 cm,
s) mník jednovousý (Lota lota) 30 cm,
t) losos obecný (atlantský) (Salmo salar) 50 cm,
u) amur bílý (Ctenopharyngodon idella) 50 cm.

 

  Nejmenší lovná míra amura bílého není součástí vyhlášky č. 197/2004 Sb., jedná se o součást bližších podmínek výkonu rybářského práva na revírech ČRS dle § 13 odstavce 9 zákona č. 99/2004 Sb.).

 

(3) Nejmenší lovné míry vybraných druhů ryb v pstruhovém rybářském revíru jsou:

 

a) hlavatka obecná (podunajská) (Hucho hucho) 65 cm,
b) jelec jesen (Leuciscus idus) 25 cm,
c) jeseter malý (Acipenser ruthenus) 30 cm,
d) kapr obecný (Cyprinus carpio) 40 cm,
e) lín obecný (Tinca tinca) 20 cm,
f) lipan podhorní (Thymallus thymallus) 30 cm,
g) ostroretka stěhovavá (Chondrostoma nasus) 30 cm,
h) parma obecná (Barbus barbus) 40 cm,
i) podoustev říční (nosák) (Vimba vimba) 25 cm,
j) pstruh duhový (Oncorhynchus mykiss) 25 cm,
k) pstruh obecný (Salmo trutta) 25 cm,
l) siven americký (Salvelinus fontinalis) 25 cm,
m) mník jednovousý (Lota lota) 30 cm,
n) losos obecný (atlantský) (Salmo salar) 50 cm,
o) úhoř říční (Anguilla anguilla) 50 cm,
p) amur bílý (Ctenopharyngodon idella) 50 cm.

 

  Nejmenší lovná míra amura bílého není součástí vyhlášky č. 197/2004 Sb., jedná se o součást bližších podmínek výkonu rybářského práva na revírech ČRS dle § 13 odstavce 9 zákona č. 99/2004 Sb.).

 § 12 vyhlášky č. 197/2004 Sb.III. Denní doby lovu ryb v kalendářním roce
v rybářském revíru

(1) Denní doby lovu ryb v pstruhovém rybářském revíru jsou:

 

a) v měsíci lednu a únoru od 7 do 17 hodin,
b) v měsíci březnu od 6 do 18 hodin,
c) v měsíci dubnu od 6 do 20 hodin,
d) v měsíci květnu od 6 do 21 hodin,
e) v měsíci červnu a červenci od 5 do 22 hodin,
f) v měsíci srpnu od 6 do 22 hodin,
g) v měsíci září od 7 do 20 hodin,
h) v měsíci říjnu od 7 do 19 hodin,
i) v měsíci listopadu a prosinci od 7 do 17 hodin.

 

(2) Denní doby lovu ryb v mimopstruhovém rybářském revíru jsou:

 

 

 • v měsíci duben, květen, červen, červenec, srpen, září od 4 do 24 hodin,
 • v měsíci říjen, listopad, prosinec, leden, únor, březen od 5 do 22 hodin.§ 13 vyhlášky č. 197/2004 Sb.IV. Doby hájení ryb v rybářském revíru

(1) Od 1. ledna do 15. dubna a dále od 1. prosince do 31. prosince jsou v pstruhovém rybářském revíru hájeny všechny druhy ryb.

(2) Od 1. září do 15. dubna jsou v rybářském revíru hájeni:

 

a) pstruh obecný (Salmo trutta),
b) losos obecný (atlantský) (Salmo salar).

 

(3) Od 16. března do 15. června jsou

a) v rybářském revíru hájeni:

 

1. ostroretka stěhovavá (Chondrostoma nasus),
2. parma obecná (Barbus barbus),
3. parma východní (Barbus petenyi),
4. podoustev říční (nosák) (Vimba vimba),
5. jeseter, vyza (rod Acipenser, rod Huso),

 

b) v mimopstruhovém rybářském revíru dále hájeni:

 

1. jelec jesen (Leuciscus idus),
2. jelec tloušť (Leuciscus cephalus).

 

(4) Od 1. ledna do 15. června jsou v mimopstruhovém rybářském revíru hájeni:

 

a) bolen dravý (Aspius aspius),
b) candát obecný (Stizostedion lucioperca),
c) okoun říční (Perca fluviatilis),
d) sumec velký (Silurus glanis),
e) štika obecná (Esox lucius).

 

(5) Od 1. prosince do 15. června je v rybářském revíru hájen lipan podhorní (Thymallus thymallus).

(6) Od 1. ledna do 30. září je v rybářském revíru hájena hlavatka obecná (podunajská) (Hucho hucho).

(7) Od 1. září do 30. listopadu je v rybářském revíru hájen úhoř říční (Anguilla anguilla).

(8) Od 1. ledna do 15. března je v rybářském revíru hájen mník jednovousý (Lota lota).


§ 14 vyhlášky č. 197/2004 Sb.V. Povolené způsoby lovu,
povolené technické prostředky k lovu
a způsob jejich užití v rybářském revíru

(2) Povolený způsob lovu v rybářském revíru je lov ryb na udici, a to lov na položenou, lov na plavanou, lov přívlačí, lov na umělou mušku, lov muškařením, čeřínkováním nebo jiným způsobem lovu stanoveným příslušným rybářským orgánem (§ 13 odst. 1 zákona).

(3) Povolené způsoby lovu, povolené technické prostředky k lovu a způsob jejich užití v rybářském revíru jsou uvedeny v příloze č. 7.

(4) Místa k lovu nesmí být vyhrazována. Při lovu ryb na udici z plavidla musí být pojíždění a přistávání plavidla prováděno tak, aby zbytečně nerušilo ostatní osoby provádějící lov ze břehu.

(5) Lov ryb na udici, na plavanou, na položenou nebo čeřínkováním může být prováděn jen za předpokladu, že osoba provádějící lov je u udic přítomna tak, aby s nimi mohla bez prodlení manipulovat. Nesmí být použit systém samoseku.

(6) Používání plavidel při lovu ryb upravují zvláštní právní předpisy.

§ 15 vyhlášky č. 197/2004 Sb.

(1) Ulovené ryby v rybářském revíru, které

 

a) nedosahují nejmenší lovné míry,
b) byly uloveny v době hájení, nebo
c) jsou chráněny podle zvláštních právních předpisů,

 

musí být šetrně vráceny zpět do rybářského revíru, v němž byly uloveny.

(2) Uloví-li osoba provádějící lov rybu, která je pro vědecké účely opatřena značkou, určí druh ryby, změří její délku a zjistí její hmotnost. Jde-li o rybu uvedenou v § 15 odst. 1, zaznamená tvar, barvu a popřípadě číslo značky a úlovek ryby spolu se zjištěnými údaji ohlásí uživateli rybářského revíru; v hlášení uvede dobu a místo ulovení. Nejde-li o rybu uvedenou v § 15 odst. 1, zapíše údaje o délce a hmotnosti ryby do povolenky k lovu; zjištěné údaje ohlásí uživateli rybářského revíru, v hlášení uvede dobu a místo ulovení a připojí značku.

§ 16 vyhlášky č. 197/2004 Sb.

(1) V mimopstruhovém rybářském revíru je povoleným způsobem lovu:

 

a) lov na položenou nebo lov na plavanou,
b) lov přívlačí nebo hlubinnou přívlačí v době od 16. června do 31. prosince,
c) lov na umělou mušku nebo lov muškařením, nebo
d) lov čeřínkováním v době od 16. června do 31. prosince.

 

(2) V mimopstruhovém rybářském revíru si může osoba provádějící lov přisvojit v jednom dnu, i když loví na více rybářských revírech, nejvýše 7 kg všech druhů ryb. V tomto úlovku smí být nejvýše dva kusy kapra, štiky, candáta, bolena, sumce nebo jejich kombinace. Byla-li si osobou provádějící lov přisvojena ryba, kterou celková hmotnost úlovku přesáhla 7 kg, končí jejím přisvojením denní lov.

(3) Vyskytují-li se v mimopstruhovém rybářském revíru také ryby lososovité, může si osoba provádějící lov vedle úlovku uvedeného v odstavci 2 přisvojit jen 3 ks ryb lososovitých, pokud celková hmotnost denního úlovku nepřesáhne 7 kg. Síh maréna a síh peleď se nepovažují v úlovcích za ryby lososovité.

(4) Přisvojené ryby osoba provádějící lov zapisuje nesmazatelným způsobem do povolenky k lovu, do které uvede datum, číslo revíru, druh ryby, její délku a hmotnost. Přisvojené druhy ryb uvedené v odstavcích 2 a 3 zapisuje osoba provádějící lov bezprostředně po jejich ulovení. Ostatní druhy ryb zapisuje po skončení nebo přerušení lovu před odchodem od vody.

§ 17 vyhlášky č. 197/2004 Sb.

(1) V pstruhovém rybářském revíru je povoleným způsobem lovu ryb

 

a) lov přívlačí od 16. dubna do 31. srpna,
b) lov na umělou mušku od 16. dubna do 30. listopadu,
c) v případě lovu jiných ryb než lososovitých je povoleným způsobem lovu také lov na položenou nebo lov na plavanou, a to pouze na nástrahu rostlinného původu.

 

(2) V případě, že je na pstruhovém rybářském revíru ulovena štika, tloušť, okoun, sumec, bolen nebo candát, tato ryba se do pstruhového rybářského revíru nevrací.

(3) V pstruhovém rybářském revíru si může osoba provádějící lov přisvojit v jednom dnu, i když loví ve více rybářských revírech, nejvýše tři kusy lososovitých druhů ryb. Přisvojením si povoleného množství uvedených druhů ryb denní lov končí. Síh maréna a síh peleď se nepovažují v úlovcích za ryby lososovité.

(4) Osoba provádějící lov si z nedravých druhů ryb v jednom dnu může přisvojit nejvýše 7 kg bez ohledu na to, v kolika revírech v příslušném dni lovila. Byla-li si osobou provádějící lov přisvojena ryba, kterou celková hmotnost úlovku přesáhla 7 kg, končí jejím přisvojením denní lov. V denním úlovku smí být nejvýše dva kapři.

(5) Přisvojené ryby osoba provádějící lov zapisuje nesmazatelným způsobem do povolenky k lovu, do které uvede datum, číslo revíru, druh ryby, její délku a hmotnost. Přisvojené druhy ryb uvedené v odstavcích 3 a 4 zapisuje osoba provádějící lov bezprostředně po jejich ulovení. Ostatní druhy ryb zapisuje po skončení nebo přerušení lovu před odchodem od vody.

 


§ 13 odstavce 2 a 3 zákona č. 99/2004 Sb.VI. Při lovu v rybářském revíru se zakazuje

(2) Při lovu v rybářském revíru a v rybníkářství se zakazuje

 

a) používat prostředků výbušných, otravných nebo omamných látek,
b) používat bodců jakéhokoliv druhu, lapaček, udic bez prutů, dále vidlic a rozsošek, jakož i střílet ryby, tlouci ryby, chytat je na šňůry, do rukou a do ok,
c) užívat k lovu ryb elektrického proudu, lovit ryby pod ledem.

 

(3) V rybářských revírech se zakazuje lov

 

a) vybraných druhů ryb po dobu jejich hájení z důvodu ochrany jejich rozmnožování,
b) vybraných druhů ryb, které nedosáhly nejmenší lovné míry, z důvodu ochrany těchto druhů ryb,
c) mimo denní doby lovu ryb v kalendářním roce z důvodu ochrany rybí obsádky,
d) za použití jakýchkoliv stálých zařízení k lovu ryb nebo sítí, které nejsou od sebe vzdáleny alespoň 50 m, nebo zabraňovat tahu ryb po i proti vodě,
e) z lodí obytných, z plavidel veřejné dopravy a ze zvláštních plovoucích zařízení využívaných k přepravě materiálu,
f) v plavebních komorách,
g) v blízkosti přehradních hrází nejméně 100 metrů od hrázového tělesa,
h) ze silničních a železničních mostů,
i) v místech, kde se nahromadily ryby za mimořádně nízkého stavu vody nebo při škodlivém znečištění vody a též ryby shromážděné k přezimování a rozmnožování, lovit rybí plůdky, pokud tato opatření nečiní uživatel rybářského revíru k záchraně ryb nebo k jejich přenesení do jiných vod,
j) ryb do slupů, vrší,
k) v rybím přechodu nebo do vzdálenosti 50 m nad ním a pod ním.

 

 

VII. Přístup na pozemky

§ 11 odstavec 8 zákona č. 99/2004 Sb.

Uživatel rybářského revíru, rybářský hospodář a jeho zástupce, držitel povolenky k lovu a rybářská stráž mohou při výkonu rybářského práva vstupovat na pobřežní pozemky, pokud na ně není vstup zakázán z důvodu obecného zájmu; jsou však povinni nahradit škodu, kterou při tom způsobí.

 


§ 16 zákona č. 99/2004 Sb.VIII. Oprávnění rybářské stráže

Rybářská stráž v rybářském revíru je oprávněna

 

a) kontrolovat

1. osoby lovící ryby nebo vodní organizmy, zda jsou k tomuto lovu oprávněné a zda provádí lov řádně a způsobem, který umožňuje tento zákon,
2. osobám lovícím ryby nebo vodní organizmy rybářské nářadí, obsah rybářské loďky, nádrže nebo jiného zařízení užitého k uchování ryb a rybářské úlovky, z hlediska dodržení rybářského práva,
3. osoby lovící ryby pomocí elektrického proudu, zda vlastní povolení příslušného rybářského orgánu k tomuto způsobu lovu, jakož i zda vlastní potřebné osvědčení prokazující jejich způsobilost k práci s elektrickým zařízením při lovu ryb a osvědčení dokladující bezpečnou použitelnost elektrického zařízení k lovu ryb,
4. užívání jezů, stavidel, zdymadel, výpustí a jiných zařízení z hlediska dodržování právních předpisů a opatření na ochranu výkonu rybářského práva,
5. způsob a rozsah užívání vod a jejich kvalitu;

b) požadovat

1. od osoby lovící ryby nebo vodní organizmy prokázání její totožnosti, předložení platného rybářského lístku a platné povolenky k lovu,
2. od osoby důvodně podezřelé ze spáchání přestupku nebo trestného činu v bezprostřední blízkosti rybářského revíru předložení rybářského lístku, popřípadě povolenky k lovu nebo jiného dokladu opravňujícího osobu k lovu anebo dokladu o nabytí ryby nebo vodního organizmu,
3. součinnost, popřípadě pomoc orgánů Policie České republiky, popřípadě obecní policie, nemůže-li zajistit vlastními silami a prostředky výkon funkce rybářské stráže;

c) zadržet

1. povolenku k lovu osobě, která se dopustila porušení povinnosti stanovené tímto zákonem a tuto doručit nejpozději do 5 pracovních dnů tomu, kdo povolenku vydal,
2. úlovek, rybářské nářadí nebo nástroj osobě, která tím spáchala přestupek nebo trestný čin, nebo z jehož spáchání je důvodně podezřelá;

d) vstupovat na pozemky, stavby, jezy, rybí přechody a jiná zařízení v souvislosti s výkonem funkce rybářské stráže, a to v rozsahu nezbytně nutném a užívat k tomu v nezbytné míře existující přístupové cesty;

e) projednat přestupky podle tohoto zákona příkazem na místě.

§ 17 zákona č. 99/2004 Sb.

(1) Rybářská stráž je při výkonu své funkce povinna

a) nosit služební odznak na viditelném místě,
b) prokazovat se průkazem rybářské stráže,
c) kontrolovat a dohlížet na dodržování povinností stanovených tímto zákonem,
d) zjišťovat zdroje a příčiny znečištění vody v rybářském revíru,
e) oznamovat neprodleně zjištěné závady a škody podle jejich povahy uživateli rybářského revíru a příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který ji ustanovil, popřípadě orgánu příslušnému k ochraně přírody a krajiny nebo Policii České republiky.

 

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 197/2004 Sb.

 

Povolené způsoby lovu,
povolené technické prostředky k lovu
a způsob jejich užití při lovu
v rybářském revíru

 


A. Lov na položenou, lov na plavanou
I. Povolené způsoby lovu ryb na udici

1. Lov na položenou, lov na plavanou v rybářských revírech mimopstruhových

Při lovu na položenou nebo při lovu na plavanou se použijí nejvýše 2 udice. Při lovu na položenou není pohyb nástrahy osobou provádějící lov aktivně ovlivňován. Při lovu na plavanou může osoba provádějící lov pohyb nástrahy aktivně ovlivňovat. Na každé udici jsou nejvýše 2 návazce s jednoduchými háčky nebo 1 návazec s dvojháčkem nebo trojháčkem. Při lovu na živočišnou nástrahu mohou být použity i víceháčkové systémy s nejvýše 3 háčky (jedno, dvoj nebo trojháčky). Nástražní rybka se použije pouze v období od 16. června do 31. prosince. Jako nástražní rybka se nepoužijí ryby lososovité, úhoř, chráněné druhy ryb a ryby nedosahující nejmenší lovné míry. Při lovu zachovávají osoby provádějící lov mezi sebou vzdálenost nejméně 3 m, pokud se nedohodnou na menší.

2. Lov na položenou, lov na plavanou v rybářských revírech pstruhových

Při lovu na položenou nebo při lovu na plavanou se použijí nejvýše 2 udice. Při lovu na položenou není pohyb nástrahy osobou provádějící lov aktivně ovlivňován. Při lovu na plavanou může osoba provádějící lov pohyb nástrahy aktivně ovlivňovat. Na každé udici jsou nejvýše 2 návazce s jednoduchými háčky. K lovu se použije pouze nástraha rostlinného původu. Při lovu zachovávají osoby provádějící lov mezi sebou vzdálenost nejméně 3 m, pokud se nedohodnou na menší.

B. Lov přívlačí

1. A. Lov přívlačí v rybářských revírech mimopstruhových

Při lovu přívlačí se použije 1 udice, která je při lovu držena v ruce; jiná udice není nastražena. Lov spočívá v aktivním vedení nástrahy vodním prostředím. Za nástrahu se použije 1 umělá nebo přirozená nástraha. Nástraha má podle své konstrukce nejvýše 3 háčky (jedno, dvoj nebo trojháčky). Za lov přívlačí se považuje i lov na umělou mušku, pokud je nástraha vybavena doplňky zvyšujícími dráždivost pro ryby, například rotující plíšek nebo vrtulka. Při lovu zachovávají osoby provádějící lov mezi sebou vzdálenost nejméně 20 m, pokud se nedohodnou na menší.

1. B. Lov hlubinnou přívlačí v rybářských revírech mimopstruhových

Lov hlubinnou přívlačí je lov z pohybujícího se plavidla s použitím 1 udice, při němž je 1 nástraha tažena v jakékoliv hloubce vody; jiná udice není nastražena. Za nástrahu se použije 1 umělá nebo přirozená nástraha. Nástraha má podle své konstrukce nejvýše 3 háčky (jedno, dvoj nebo trojháčky). Při lovu se dbá zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k ohrožení zdraví, života nebo majetku ostatních osob.

2. Lov přívlačí v rybářských revírech pstruhových

Při lovu přívlačí se použije 1 udice, která je při lovu držena v ruce; jiná udice není nastražena. Lov spočívá v aktivním vedení nástrahy vodním prostředím. Za nástrahu se použije 1 umělá nástraha, která je opatřena nejvýše 1 háčkem (jedno, dvoj nebo trojháčkem). Za lov přívlačí se považuje i lov na umělou mušku vybavenou doplňky zvyšujícími dráždivost pro ryby, například rotující plíšek nebo vrtulka. Při lovu zachovávají osoby provádějící lov mezi sebou vzdálenost nejméně 20 m, pokud se nedohodnou na menší.

C. Lov na umělou mušku

1. Lov na umělou mušku v rybářských revírech mimopstruhových i pstruhových

Při lovu na umělou mušku se použije 1 udice, která je při lovu držena v ruce; jiná udice není nastražena. Na udici jsou nejvýše 3 návazce s jednoduchými háčky. Nástraha je nahazována pomocí muškařské šňůry nebo vlasce, kdy nosnou funkci zabezpečuje kulové nebo jiné plovátko, popřípadě jiná zátěž. Za umělou mušku se považuje nástraha imitující hmyz nebo jiné organizmy. Nástraha se nevybavuje doplňky, které svým pohybem zvyšují dráždivost pro ryby, například rotující plíšek nebo vrtulka. Při lovu zachovávají osoby provádějící lov mezi sebou vzdálenost nejméně 20 m, pokud se nedohodnou na menší.

D. Lov muškařením

1. Lov muškařením v rybářských revírech mimopstruhových

Při lovu muškařením se použije 1 udice, která je při lovu držena v ruce; jiná udice není nastražena. Na udici jsou nejvýše 2 návazce s jednoduchými háčky nebo 1 návazec s dvojháčkem nebo trojháčkem. Nástraha je nahazována pomocí muškařské šňůry nebo vlasce, kdy nosnou funkci zabezpečuje kulové nebo jiné plovátko, popřípadě jiná zátěž. Za nástrahu se použije i živý nebo mrtvý hmyz. Nástraha se nevybavuje doplňky, které svým pohybem zvyšují dráždivost pro ryby, například rotující plíšek nebo vrtulka. Při lovu zachovávají osoby provádějící lov mezi sebou vzdálenost nejméně 20 m, pokud se nedohodnou na menší.

E. Lov čeřínkováním

1. Lov čeřínkováním v rybářských revírech mimopstruhových

Při lovu čeřínkováním se použije 1 vodorovná síť, jejíž plocha nepřevyšuje výměru 1 m2. Lov čeřínkováním se nekombinuje s lovem podle bodů A, B, C nebo D. Při lovu zachovávají osoby provádějící lov mezi sebou vzdálenost nejméně 3 m, pokud se nedohodnou na menší.

 


1. Udice, která je tvořena prutem, zpravidla navijákem, šňůrou nebo vlascem a háčkem nebo umělou nástrahou, popřípadě dalšími doplňky.II. Povolené technické prostředky k lovu

2. Vábničky, plavidla, plovoucí nafukovací rybářské pomůcky určené k lovu ryb, echolot, podběrák, čeřínek, vezírek, vyprošťovač háčků, měřítko, stojánky nebo držáky na udice, čihátka, splávky, zátěž, nahazovací prak a další prostředky. Použití těchto prostředků specifikuje uživatel revíru v bližších podmínkách výkonu rybářského práva.

 

Bližší podmínky výkonu
rybářského práva na revírech ČRS

§ 13 odstavec 9 zákona č. 99/2004 Sb.

 


Celoročně jsou hájeni:
I. Doby hájení některých dalších živočichů

1. losos obecný,

2. celoročně jsou chráněni dle vyhlášky č. 395/92 Sb. (jedná se pouze o seznam vybraných druhů živočichů):

a) mihulovci a ryby: cejn perleťový, drsek menší, drsek větší, hrouzek Kesslerův, jelec jesen, ježdík žlutý, mihule potoční, mihule ukrajinská, mník jednovousý, ostrucha křivočará, ouklejka pruhovaná, piskoř pruhovaný, plotice lesklá, sekavčík horský, sekavec písečný, střevle potoční, vranka obecná, vranka pruhoploutvá,
b) bezobratlí: rak kamenáč, rak říční, rak bahenní, perlorodka říční, velevrub malířský a škeble rybničná,
c) obojživelníci.

 


a) mít při lovu vyprošťovač háčků a míru pro zjištění délky ryb,II. Osoba provádějící lov je povinna

b) zapsat nesmazatelným způsobem do oddílu II povolenky k lovu (Evidence docházky a úlovků) před zahájením lovu ryb na mimopstruhovém i pstruhovém rybářském revíru datum lovu a číslo revíru,

c) řádně zapisovat do oddílu II. povolenky pouze údaje o ulovených a přisvojených rybách a jejich skutečné hmotnosti (tzn. nezapisovat vrácené a nepřisvojené ryby nebo neulovené ryby),

d) pokud si nepřivlastní v daném revíru v daném kalendářním dnu žádnou ulovenou rybu proškrtnout vodorovnou čárou nesmazatelným způsobem v oddílu II povolenky k lovu (Evidence docházky a úlovků) příslušný řádek nejpozději před zahájením lovu v jiném revíru nebo v dalším dnu,

e) po skončení platnosti povolenky proškrtnout nesmazatelným způsobem nevyplněné řádky v oddílu II povolenky k lovu (Evidence docházky a úlovků a Sumář úlovků a docházek). Řádky se nemusí proškrtávat jednotlivě,

f) umožnit rybářské stráži zápis o provedené kontrole do oddílu II povolenky k lovu (Evidence docházky a úlovků).

 


Nejmenší lovná míra lipana podhorního (Thymallus thymallus) je zvýšena na 40 cm.III. Lov na mimopstruhových rybářských revírech

Úlovek lína obecného (Tinca tinca) je omezen na 4 kusy denně.

 


Na pstruhových rybářských revírech se zakazuje lov všech druhů ryb od 1. ledna do 15. dubna a od 1. prosince do 31. prosince.IV. Lov na pstruhových rybářských revírech

Nejmenší lovná míra lipana podhorního (Thymallus thymallus) je zvýšena na 40 cm.

(Omezení docházky, omezení počtu ponechaných lososovitých ryb a způsobů lovu ryb v kalendářním týdnu, popřípadě další omezení na pstruhových rybářských revírech upravují v rámci svých bližších podmínek výkonu rybářského práva jednotlivé územní svazy.)

V případě lovu ryb na položenou nebo na plavanou musí být všechny ulovené lososovité ryby vráceny zpět do rybářského revíru.

Úlovek lína obecného (Tinca tinca) je omezen na 4 kusy denně.

 


Lov ryb z plavidel je zakázán. Revíry nebo jejich části, kde je lov ryb z plavidel povolen, určuje uživatel rybářského revíru.V. Lov ryb z plavidel

Osoba provádějící lov z plavidla nesmí mít nastraženou jinou udici mimo plavidlo.

 


Lov na bójku je lov dravých druhů ryb pomocí povoleného plovoucího zařízení (tzv. bójky). Účelem bójky je udržet nástrahu na zvoleném místě a ve zvolené hloubce.VI. Lov na bójku

Při lovu může být použito bójky nebo bójky s pomocnou bójkou; přitom žádná z nich nesmí přesahovat rozměry 15 × 15 × 30 cm. Spojení bójky a pomocné bójky musí umožňovat po záběru a při zdolávaní ryby jejich rozpojení tak, aby pomocná bójka již nebyla spojena s udicí. Po skončení lovu musí být pomocná bójka vytažena z vody.

V případě použití dvou bójek, které jsou pevně propojeny spojkou, nesmí žádná z nich přesahovat rozměry 10 × 10 × 10 cm. Jejich vzájemné propojení může být maximálně do 150 cm.

Za bójky se nesmí používat neopracovaný polystyren a neopracované plastické hmoty (včetně PET lahví). Bójka smí být nastražena pouze tak, aby byla zachována nejméně vnitřní třetina vodní plochy volná pro plavbu, není-li stanoveno jinak.

 


Po příchodu k místu lovu prohlédne osoba provádějící lov místo, z něhož hodlá lovit. Pokud je znečištěno odpadky, před zahájením lovu ryb je uklidí. Osoba provádějící lov je povinna udržovat na místě pořádek a po skončení lovu případné odpadky po sobě uklidit. Je zakázáno ponechávat odpadky na břehu nebo je odhazovat do vody. Za hrubé porušení tohoto ustanovení je považováno, pokud by osoba provádějící lov ryb takto zacházela se skleněným odpadem.VII. Chování při lovu

Používání plovoucích a jiných předmětů označujících krmná místa a místa lovu se zakazuje, a to mimo tyčových bójek, které nesmí být napevno ukotveny do dna a po ukončení lovu ryb musí být vytaženy z vody.

Děti do 10 let věku mohou manipulovat s 1 udicí osoby provádějící lov starší 18 let v jejím doprovodu.

Při lovu se zakazuje podsekávání ryb.

 


Při vylovování ryby je osoba provádějící lov povinna zacházet s ní šetrně. Rybu, která se vrací zpět do vody, je potřeba uvolnit z háčku bez zbytečné manipulace, pokud možno ve vodě. Pokud vězí háček hluboko v jícnu ryby, je nutno jej odstřihnout (odříznout). Za hrubé porušení tohoto ustanovení bude považováno vytahování ulovené ryby po břehu nebo její nešetrné vracení zpět do vody.VIII. Zacházení s ulovenými rybami

Usmrcování ryb se provádí omráčením silným úderem tupým předmětem na temeno hlavy a přetnutím žaberních oblouků nebo přetnutím míchy a cév řezem bezprostředně za hlavou. Pokud osoba provádějící lov ulovenou rybu usmrtí, očistí a zbaví vnitřností, nesmí zbytky vhazovat do vody nebo je ponechat na místě.

 


Pokud osoba provádějící lov uchovává ulovené ryby živé, je povinna mít vlastní vezírek nebo takové zařízení, které umožňuje rybě alespoň minimální pohyb (haltýř, konstrukce potažená síťovinou apod.). Je zakázáno upevňovat ryby provlečením za skřele nebo jiným nešetrným způsobem, popřípadě nechat nezabité ryby uhynout. Ryba uložená ve vezírku nebo jiném zařízení na uchovávání živých ryb je považována za ponechanou. Zakazuje se používat společných zařízení k uchovávání ulovených živých ryb.IX. Uchovávání ulovených ryb

Pokud jsou ryby uchovávány ve vezírku nebo jiném zařízení k uchovávání ryb i po skončení lovu, je osoba provádějící lov povinna označit vezírek nebo jiné zařízení k uchovávání ryb štítkem se svým jménem a adresou.

 


Uživatel rybářského revíru má oprávnění vyhradit, ve zcela výjimečném případě a po dobu nezbytně nutnou, místa k lovu.X. Další ustanovení

Jednotlivá ustanovení Rybářského řádu se považují i za bližší podmínky výkonu rybářského práva na revírech ČRS ve smyslu ustanovení § 13 odst. 9 zákona č. 99/2004 Sb.