Reklamní sdělení
Chytrý výpishttps://chytryvypis.czAutomatizace bankovních procesů. Sloučení účtů, uživatelé a práva, rychle vyhledávání.
Chytrý výpishttps://chytryvypis.czUrychlíme procesy ve vašem e-shopu. Ověřujte bankovní převody efektivně.
E-shop snadno & rychlehttps://www.websnadno.czSystém WebSnadno nabízí moderní e-shop s podporou on-line plateb.

Stáhnout soubor:Rybářský řád_2020.pdf

 

Dodatek BPVRP 2020

BPVRP


DODATEK pro rok 2020 MIMOPSTRUHOVÉ REVÍRY Územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko s bližšími podmínkami výkonu rybářského práva Na rybářských revírech ČRS, Územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko se sídlem v Ostravě, platí pro rok 2020 Rybářský řád a bližší podmínky výkonu rybářského práva vydané Republikovou radou ČRS s platností od 1. 1. 2016, ve znění pozdějších dodatků, Soupis revírů k územní povolence vydaný s platností od 1.1. 2017 a tento dodatek: BLIŽŠÍ PODMÍNKY VÝKONU RYBÁŘSKÉHO PRÁVA jako součást povolenky k lovu ryb, stanovené v souladu s § 13 odst. 9 zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství, schválené územní konferencí delegátů ČRS pro Severní Moravu a Slezsko dne 30. 7. 2019.

 1. Úlovek uvedených druhů ryb (kapr, štika, candát, amur, bolen, sumec, lín, parma – nebo jejich kombinace) je omezen na 10 ks za kalendářní měsíc. Roční úlovek uvedených druhů ryb (kapr, štika, candát, amur, bolen, sumec, lín, parma – nebo jejich kombinace) je omezen na 40 ks. Uvedené limity platí na všechny revíry územního svazu ve společném hospodaření dohromady. Po vyčerpání ročního limitu lze zakoupit další povolenku. Pro krátkodobé povolenky platí následující limity úlovků uvedených druhů ryb nebo jejich kombinace: týdenní 4 ks, 14denní 6 ks, měsíční 10 ks.
 2. Úlovek ostroretky stěhovavé (Chondrostoma nasus) je omezen na 5ks denně, 15 ks týdně
 3. Každá jedna přisvojená zde uvedená ryba (kapr, štika, candát, amur, bolen, sumec, lín, parma, pstruh obecný, pstruh duhový, lipan, siven) musí být zapsána zvlášť na jeden řádek v povolence – viz vzor evidence docházek a úlovků uvedený v tomto dodatku.
 4. Ulovením a přisvojením si 2 ks uvedených druhů ryb (kapr, štika, candát, amur, bolen, sumec, lín, parma – nebo jejich kombinace) končí denní lov.
 5. Nejmenší lovná míra lipana podhorního je zvýšena na 35 cm, lína obecného na 25 cm, okouna říčního na 15 cm.
 6. Na všech revírech je stanoveno, že kapr o délce 70 cm a více se musí bez prodlení a s maximální šetrností vrátit zpět do rybářského revíru, ve kterém byl uloven.
 7. Na všech revírech platí zákaz vyvážení návnad a nástrah jakýmkoliv způsobem, není-li v popisu revíru uvedeno jinak. Pokud je na revíru vyvážení povoleno, jsou lovící povinni respektovat příslušná ustanovení v popisu uvedená.
 8. Táboření, stanování a rozdělávání ohňů ve volné přírodě určuje platná legislativa. Je zakázáno provádění úprav břehů a zásahů do porostů. Lovící jsou povinni veškeré vlastní odpadky, obaly od potravin, návnad a nástrah odnést od vody.
 9. Porcování ryb před odchodem od vody je zakázáno.
 10. Na některých revírech platí odchylné podmínky výkonu rybářského práva – viz popis revírů a www.rybsvaz-ms.cz:
 1. Pokyny a nařízení uvedená v soupisech revírů jsou nedílnou součástí BPVRP.
 2. Lovící jsou povinni respektovat pokyny a nařízení uvedená v popisu revírů, na stránkách www.rybsvaz-ms.cz a na informačních tabulích (tyto údaje musí být uvedeny též na stránkách www.rybsvaz-ms.cz , kde si lze platnost vyhlášené úpravy ověřit.)
 3. Na základě rozhodnutí MZe ČR ze dne 27.5. 2019, platí na níže uvedených revírech výjimka z denní doby lovu od 00:00 – do 04:00 hod. od 16.6. do 31.8. 2020: 471 200 Slezská Harta 1A ( č.j. rozhodnutí 28313/2019-MZE-16232) a 471 084 Olše 3A – nádrž Větrov (č.j. rozhodnutí 28316/2019-MZE-16232)
 4. Na MP revírech může hospodář 2× ročně 14 dnů hájit revír z hospodářských důvodů: 1× v období od 1.1. do 30.6. a 1× od 1.9. do 31.12. Toto označí na přístupových cestách tabulemi.

11. V případě lovu po setmění (tj. v době 1 hodinu po západu slunce až 1 hodinu před východem slunce), je povinné osvětlení místa lovu. K tomuto lze použít výhradně elektrické světlo. 12. Lovící musí mít při lovu ryb u sebe platný členský průkaz s řádně vylepenou vlastní fotografií a předloží ho společně s rybářským lístkem a povolenkou k lovu ryb kontrolním orgánům. 13. Dle výjimek udělených OOP je na revírech územního svazu povolen lov jelce jesena a mníka jednovousého. Lovící jsou povinni respektovat dobu hájení a nejmenší lovné míry dle vyhlášky k zákonu o rybářství 14. S platností od 1.1.2020 je ustanovení pro revíry s omezenou docházkou zrušeno s výjimkou revírů, jejichž uživatelem je místní organizace.

Dle § 16 Vyhlášky 197/2004 Sb. odstavce 4 v platném znění, osoba provádějící lov zapisuje přisvojené ryby nesmazatelným způsobem do povolenky k lovu, do které uvede datum, číslo revíru, druh ryby, její délku a hmotnost. Přisvojené druhy ryb uvedené v odstavcích 2 a 3 zapisuje osoba provádějící lov bezprostředně po jejich ulovení. Ostatní druhy ryb zapisuje po skončení nebo přerušení lovu před odchodem od vody.

PSTRUHOVÉ REVÍRY Územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko s bližšími podmínkami výkonu rybářského práva Na rybářských revírech ČRS, Územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko se sídlem v Ostravě, platí pro rok 2020 Rybářský řád a bližší podmínky výkonu rybářského práva vydané Republikovou radou ČRS s platností od 1. 1. 2016, ve znění pozdějších dodatků, Soupis revírů k územní povolence vydaný s platností od 1.1. 2017 a tento dodatek: BLIŽŠÍ PODMÍNKY VÝKONU RYBÁŘSKÉHO PRÁVA

 1. Roční úlovek lososovitých ryb, lipana, kapra, amura, lína a parmy je omezen na 80 kusů na roční povolenku. V tomto množství může být pouze 40 kusů uvedených druhů ryb (pstruh obecný, lipan podhorní, kapr obecný, amur bílý, lín obecný a parma nebo jejich kombinace). Uvedené limity platí na všechny revíry územního svazu ve společném hospodaření dohromady. Po vyčerpání ročního limitu lze zakoupit další povolenku. Pro krátkodobé povolenky platí následující limity úlovků uvedených druhů ryb nebo jejich kombinace: týdenní 4 ks, 14denní 6 ks, měsíční 10 ks.
 2. Úlovek ostroretky stěhovavé (Chondrostoma nasus) je omezen na 5ks denně, 15 ks týdně.
 3. Ulovením a přisvojením si 2 ks kapra, amura, lína, parmy nebo jejich kombinace končí denní lov. Na všech revírech je úlovek kapra, amura, lína, parmy nebo jejich kombinace omezen na 10 ks za kalendářní měsíc.
 4. Nejmenší lovná míra lipana podhorního je zvýšena na 35 cm a lína obecného na 25 cm.
 5. Na některých revírech platí odchylné podmínky výkonu rybářského práva upraveného zákonem č. 99/2004 Sb. o rybářství, vyhláškou MZe č. 197/2004 Sb. a BPVRP stanovených uživatelem revíru: a) Pokyny a nařízení uvedená v soupisech revírů jsou nedílnou součástí BPVRP. b) Lovící jsou povinni respektovat pokyny a nařízení uvedená v popisu revírů, na stránkách www.rybsvaz-ms.cz a na informačních tabulích  – tyto údaje musí být uvedeny rovněž na stránkách www.rybsvaz-ms.cz , kde si lze platnost vyhlášené úpravy ověřit.) c) Na P revírech je hospodář oprávněn hájit revír v době konání rybářských závodů nebo schválených sportovních soutěží. Toto označí na přístupových cestách tabulemi.
 6. Ryby lososovité a lipana smí lovit oprávněný k lovu nejvýše tři dny v týdnu. Ještě před započetím denního lovu musí být docházka k vodě vyznačena tak, že se nesmazatelným způsobem zapíše do oddílu II. povolenky k rybolovu (evidence docházky a úlovků) datum a číslo revíru. Datum se zakroužkuje. Lov bez splnění této povinnosti se považuje za lov bez povolenky. Na týdenní povolenku k rybolovu jsou pouze tři docházky k lovu lososovitých druhů ryb a lipana. V případě, že oprávněný k lovu v den, kdy zakroužkoval datum a neukončil lov z důvodu přisvojení si tří kusů lososovitých ryb a lipana, nebo jejich kombinace, má možnost opětovně zapsat datum a křížově je přeškrtnout a pokračovat v lovu ostatních druhů ryb na stejném, popřípadě i na jiných revírech. V případě takto provedené změny způsobu lovu, pokud si u předchozího nepřivlastnil žádnou rybu, je povinen nejpozději před započetím lovu v oddílu II. povolenky k rybolovu (evidence docházky a úlovků) příslušný řádek nesmazatelným způsobem proškrtnout vodorovnou čarou. Lov ostatních druhů ryb není omezen na určitý počet dnů v týdnu. Před započetím lovu je nutno zapsat nesmazatelným způsobem do oddílu II. povolenky k rybolovu (evidence docházky a úlovků) datum a číslo revíru. Datum se označí křížovým přeškrtnutím. Lov bez splnění této povinnosti se považuje za lov bez povolenky. Lososovité druhy ryb a lipan, ulovené při lovu ostatních druhů ryb, musí být s náležitou opatrností puštěny zpět do vody. Po vyznačení lovu ostatních druhů ryb (křížové přeškrtnutí data lovu) je další změna způsobu lovu v tomto dni zakázána. Týden začíná v pondělí a končí nedělí. Nevyužité dny v jednom týdnu nemohou být přesouvány do týdnů příštích.
 7. Lov ryb je povolen pouze na háčky, dvojháčky a trojháčky bez protihrotů, nebo na háčky, dvojháčky a trojháčky se řádně zamáčknutými protihroty.
 8. Lovící musí mít při lovu ryb u sebe platný členský průkaz s řádně vylepenou vlastní fotografií a předloží ho společně s rybářským lístkem a povolenkou k lovu ryb kontrolním orgánům.
 9. Každá jedna přisvojená zde uvedená ryba (kapr, amur, lín, parma, pstruh obecný, pstruh duhový, lipan a siven) musí být zapsána zvlášť na jeden řádek v povolence – viz vzor evidence docházek a úlovků uvedený v tomto dodatku. U níže uvedených druhů ryb dle uvedené předlohy čitelně takto: pstruh obecný – P. OBECNÝ, pstruh duhový – P. DUHOVÝ.
 10. Porcování ryb před odchodem od vody je zakázáno.
 11. V případě lovu po setmění (tj. v době 1 hodinu po západu slunce až 1 hodinu před východem slunce), je povinné osvětlení místa lovu. K tomuto lze použít výhradně elektrické světlo.
 12. Táboření, stanování a rozdělávání ohňů ve volné přírodě určuje platná legislativa. Je zakázáno provádění úprav břehů a zásahů do dřevnatých porostů. Lovící jsou povinni veškeré vlastní odpadky, obaly od potravin, návnad a nástrah odnést od vody.
 13. Na vybraných revírech je zvýšena míra pstruha obecného na 30 cm – uvedeno v popisech jednotlivých revírů.
 14. Při lovu na umělou mušku nesmí být muškařská šňůra nahrazena vlascem a nesmí být na šňůře ani návazci použito žádné nosné zařízení. Jakákoliv zátěž mimo vlastní tělíčko mušky je zakázána (pokud v popisu konkrétního revíru není uvedeno „lov na umělou mušku bez omezení“).